076 Mpzp - mieszkalnictwo - Zapłocie Małe, Klubowa, Sobieskiego

076 Mpzp - mieszkalnictwo - Zapłocie Małe, Klubowa, Sobieskiego

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennnego w zakresie mieszkalnictwa w Starym Bielsku, na północ od ulicy Zapłocie Małe, pomiędzy ulicami: Klubową i Sobieskiego zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

 

 

Zobacz uchwałę - tekst planu

Zobacz załącznik graficzny nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000

Zobacz załącznik graficzny nr 1a - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym;

Zobacz załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

Zobacz załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.