075 Mpzp - usługi turystyczne i pensjonatowe - Armii Krajowej i Skrajna

 075 Mpzp - usługi turystyczne i pensjonatowe -
Armii Krajowej i Skrajna

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  w zakresie usług turystycznych i pensjonatowych, obejmujący teren położony w gminie katastralnej  Olszówka Górna, przy ulicach Armii Krajowej i Skrajnej

 

Zobacz uchwałę - tekst planu

Zobacz załącznik graficzny nr 1 – Rysunek planu w skali 1:1000

Zobacz załącznik nr 1a – Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Bielska Białej z oznaczeniem granic obszaru objętego planem w skali 1 : 10000

Zobacz załącznik nr 2 - Informacje o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,

Zobacz załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do planu