068 Mpzp - mieszkalnictwo i usługi - Opłotek i Botaniczna

068 Mpzp - mieszkalnictwo i usługi - Opłotek i Botaniczna

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Komorowice Śląskie w rejonie ulic Opłotek, Botanicznej

 

Zobacz uchwałę - tekst planu

Zobacz załącznik graficzny nr 1   – rysunek planu w skali 1:2000,

Zobacz załącznik graficzny nr 1a – wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym,

Zobacz załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.