067 Mpzp - mieszkalnictwo i usługi - dusznicka, Gwardzistów, Barkowska

067 Mpzp - mieszkalnictwo i usługi -
Dusznicka, Gwardzistów, Barkowska

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego teren położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Dusznickiej, Gwardzistów i Barkowskiej.

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik nr 1 – Rysunek planu w skali 1 : 2000.

Zobacz załącznik nr 1a – Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Bielska – Białej z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym

Zobacz załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Zobacz załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

 

 

!!!Część ustaleń tego planu została zastąpiona ustaleniami planu nr 140!!!