063 Mpzp - mieszkalnictwo i usługi - Krańcowa Łosiowa

 

 063 Mpzp - mieszkalnictwo i usługi - Krańcowa Łosiowa

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług  obejmujący teren położony w Lipniku w rejonie ulicy Krańcowej i Łosiowej 

 

Zobacz uchwałę - tekst planu

Zobacz załącznik graficzny nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000

Zobacz załącznik 1a -  wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczonymi granicami opracowania;

Zobacz załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,

Zobacz załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.