061 Mpzp - mieszkalnictwo i usługi rekreacji - Łowiecka

061 Mpzp - mieszkalnictwo i usługi rekreacji - Łowiecka

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług rekreacji, turystyki i sportu w Kamienicy, w rejonie ulicy Łowieckiej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

 

 

Zobacz uchwałę z załącznikami 

 

1. Wojewoda Śląski wobec uchwały wydał rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IFIII.4131.33.2013 z 2.08.2013 roku, w którym stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej zapisów w:

- § 11 pkt. 2 lit. f

- § 12 pkt. 2 lit. g

w/w zapisy przestały obowiązywać, w pozostałej części uchwała obowiązuje.

 

2. Plan został zaskarżony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (skarga Tadeusza Śliża), w dniu 30.01.2015 roku sąd wydał wyrok, w którym stwierdził częściową nieważność uchwały (§ 22 uchwały). Wobec nie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w/w zapis planu przestał obowiązywać z dniem 26.03.2015 roku