060 Mpzp - usługi i mieszkalnictwo - Karbowa, Armii Krajowej, Skalnej

 

 060 Mpzp - usługi i mieszkalnictwo - Karbowa, Armii Krajowej, Skalnej

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i mieszkalnictwa w Olszówce Górnej – w rejonie ulic Karbowej, Armii Krajowej i Skalnej

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik nr 1 - Rysunek planu w skali 1:1000.

Zobacz załącznik nr 1a - Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Bielska-Białej z oznaczeniem granic obszaru objętego planem w skali 1: 10000.

Zobacz załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. 

 

!!!Plan został częściowo uchylony przez plan nr 99!!!