057 Mpzp - mieszkalnictwo - Polna, Ks. Brzóski, Kasztelańska

 

 057 Mpzp - mieszkalnictwo -
Polna, Ks. Brzóski, Kasztelańska

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie mieszkalnictwa w Lipniku, obejmujący teren położony pomiędzy ulicami Polną, Ks.S.Brzóski i Kasztelańską,w rejonie ulic Odrzańskiej, Żeleńskiego i Leśnej.

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik nr 1 - Rysunek planu w skali 1:2000;

Zobacz załącznik nr 1a - Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Bielska-Białej  oznaczeniem granic obszaru objętego planem w skali 1: 10000.

Zobacz załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu.

Zobacz załącznik nr 3 - Informacje o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.