056 Mpzp - skrzyżowanie - Lipnicka, Południowa`

 

056 Mpzp - skrzyżowanie - Lipnicka, Południowa

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla skrzyżowania ulic Lipnickiej i Południowej oraz projektowanej ulicy zbiorczej, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Lipnik, w rejonie skrzyżowania ulic Lipnickiej i Południowej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej.

 

Zobacz uchwałę - tekst planu w skali 1:1000

Zobacz załącznik do uchwały - rysunek planu w skali 1:1000