Miejscowe plany, Studium uwarunkowań oraz ich zmiany

GRANICE OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH  I ICH ZMIAN ORAZ ZMIAN STUDIUM NA TLE MIASTA 

 

Jeśli chcą Państwo sprawdzić status działki w planie miejscowym, 
proszę skorzystać z narzędzia ze strony Urzędu Miejskiego
/link do narzędzia na stronie Urzędu Miejskiego/
Proszę wybrać z menu znajdującego się w lewym górnym rogu otwartej strony symbol lornetki, w otwarte okienko wpisać nr działki 
a następnie wybierając z w/w menu czerwony symbol litery "i" kliknąć w działkę, którą są Pąństwo zainteresowani
 i sprawdzić czy jest dla niej uchwalony lub jest w opracowaniu 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Po odczytaniu informacji  o działkach ze strony Urzędu Miejskiego dalsze informacje o ich przeznaczeniu w uchwalonym planie lub stanie zaawansowania prac nad planem w opracowaniu 
można znaleźć tutaj w tabeli (nr na stronie Urzędu Miejskiego = Numer w tabeli)

 

REJESTR  OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH I ICH ZMIAN ORAZ ZMIAN STUDIUM
(wraz z publicznie dostępnym wykazem danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, wynikających z ustawy z dnia 3.10.2008 roku o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

Numer

Temat opracowania/
powierzchnia/
autor /
uwagi

Stan zaawansowania prac)
/proces tworzenia planów/


Wykaz powiązanych dokumentów

1. Opracowanie ekofizjograficzne

2. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia mpzp lub studium

3. Uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym stopnia szczegółowości i zakresu prognozy oddziaływania na środowisko lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

4. Prognoza oddziaływania na środowisko

5. Opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

6.Uchwała końcowa o uchwaleniu mpzp lub studium

7. Podsumowanie

8. Uzasadnienie

9. Karta informacyjna

001.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa

Małgorzata Tyrlik

Pow. 70,45ha

 

 

Zmieniony przez plan 186

Uchwała o przystąpieniu Nr XVI/195/95 z dnia 13.06.1995 r.

Ogłoszenie w prasie – Kronika Beskidzka, Nr 29, z 20.07.1995 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 15.05.2000 do 12.06.2000 r.

Ogłoszenie w prasie – Kronika Beskidzka, Nr 17, z 27.04.2000 uchwały o odrzuceniu zarzutów i protestów na sesji w dniu 21.11.2000 r., skarga do NSA

Uchwalenie - uchwała nr XXV/666/2008 z dnia 13.05.2008 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 136, poz. 2652 z 24.07.2008 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

 

002.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w Starym Bielsku i Aleksandrowicach

 Barbara Dudek

Pow. 113,84 ha

Część ustaleń planu została zmieniona przez plan nr 152

Uchwała o przystąpieniu Nr XII/140/95 z dnia 21.03.1995 r.

Ogłoszenie w prasie – Kronika Beskidzka, Nr 24, z 14.06.1995 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 7.04.1997 do 12.04.1997 oraz od 14.04.1997 do 30.04.1997 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 73, z 27.03.1997 r.

Uchwalenie - uchwała nr XXXIII/382/2000 z dnia 26.09.2000 r.

Ogł. Dz. Urz. WŚ nr 51 z dnia 28.12.2000 r

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

006.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bielskiej Starówki

Pow. 10,12 ha

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVII/467/96 z dnia 26.11.1996 r.

Uchwalenie - uchwała nr LIII/749/98 z dnia 10.02.1998 r.

Ogł. Dz. Urz. W. B. nr 4/98 z dnia 17.03.1998

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – Jacek Bartnik

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22.04.2013 r. – odrzucenie skargi

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

010.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej w zakresie usług turystyczno – handlowych w Lipniku przy ul. Krakowskiej

Barbara Dudek

Pow. 0,42 ha

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLVII/557/97 z dnia 16.07.1997 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 187, z 4.11.1997 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 30.03.1998 do 27.04.1998 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 69, z 23.03.1998

Uchwalenie - uchwała nr LXII/839/98 z dnia 16.06.1998 r.

Ogł. Dz. Urz. WB nr 13/98 z dnia 17.08.1998 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

015.

Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie mieszkalnictwa (zmiany punktowe)

 Małgorzata Tyrlik

Pow. 41,73 ha

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLVII/550/97 z dnia 9.07.1997 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, z 29.09.1997 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 30.03.1997 do 27.04.1997 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 69, z 23.03.1998

Rozpatrzenie zarzutów i protestów – 16.06.1998 r.

Uchwalenie:

1) uchwała nr LXII/838/98 z 16.06.1998 r.

2) uchwała nr IV/17/98 z 1.12.1998 r.,

3) zmiana uchwała z 31.08.1999 r. Nr XVII/196/99

Ogłoszenie w. Dz. Urz

1) ogł. Dz. Urz. WB 18/98 z 14.10.1998 r.

2) ogł. Dz. Urz. WB 22/98 z 21.12.1998 r.

3) ogł. Dz. Urz. WŚ 19/2000 z 31.05.2000 r

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

017
018
019.

Usługi gastronomiczno handlowe - Stacja paliw ul. Warszawska

Pow. 10,47 ha

Usługi związane z obsługą podróżnych -  ul. Warszawska

Pow. 5,4 ha

Usługi ul. Warszawska ul. Poligonowa

Pow. 7,9 ha

Uchwała o przystąpieniu z dnia 16,07.1997 r. nr XLVII/571/97

 uchwała nr XIII/116/99 z dnia 11.05.1999 r. r. – uchwalenie

Uchwała o przystąpieniu z dnia 16.07.1997 r. nr XLVII/572/97

uchwała nr XIII/117/99 z dnia 11.05.1999 r. – uchwalenie

Uchwała o przystąpieniu z dnia 16.07.1997 r. nr XLVII/573/97

uchwała nr XIII/121/99 z dnia 11.05.1999 r. – uchwalenie

Ogłoszenie w. Dz. Urz

Ogł. Dz. Urz. WB nr 55/99 z 14.12.1999 r.

Ogł. Dz. Urz. WŚ 55/99 z dnia 14.12.1999 r.

Ogł. Dz. Urz. WŚ 30/99 z dnia 1.07.1999 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

021.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie usług handlu w obszarze pomiędzy północną granicą miasta i ulicami Klubową, Bohaterów Monte, Wędrowców

Barbara Dudek

Pow. 15,54 ha

.

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLVII/567/97 z dnia 16.07.1997 r.

Uchwalenie - uchwała nr XIV/150/99 z 8.06.1999 r.

Ogł. Dz. Urz. WŚ 44/99 z dnia 1.10.1999 r

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

022.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i stacji paliw w Aleksandrowicach przy ulicy Stawowej i Cieszyńskiej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

Magdalena Wiencek

Pow. 0,77 ha

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr LIII/750/98 z dnia 10.02.1998 r.

Uchwalenie - uchwała nr XIV/149/99 z 8.06.1999 r.

Ogł. Dz. Urz. WŚ 41/99 z dnia 24.09.1999 r

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

023.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej w zakresie cmentarza dla parafii św. Brata Alberta

Maria Kurzak

Pow. 8,81 ha

 

Uchwala o przystąpieniu – Nr XLIII/559/97 z dnia 16.07.1997 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 86, z 15.04.1999 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 14.12.1999 do 14.01.2000 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 285, z 7.12.1999

uchwała o odrzuceniu zarzutów -
Nr XXVII/296/2000 z dnia 4.04.2000 r. - NSA

uchwalenie - uchwała nr L/746/2001 z dnia 6.11.2001 r.

Ogł. Dz. Urz. WŚ Nr 92 z dnia 22.11.2001 r

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

029.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Bohaterów Monte Cassino, Warszawską, Okrężną oraz Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Samochodów Małolitrażowych „Bosmal”, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

 Małgorzata Tyrlik

Pow. 15,77 ha

Część ustaleń planu została zmieniona przez plan nr 123

Uchwała o przystąpieniu – Nr XVI/154/99 z dnia 22.06.1999 r.

Ogłoszenie w prasie – Kronika Beskidzka, z 8.07.1999 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 7.10.1999 do 5.11.1999 r.

Ogłoszenie w prasie – Kronika Beskidzka, Nr 39, z 30.09.1999 r.

Uchwalenie - uchwała nr XXII/253/99 z dnia 21.12.1999 r.

Ogł. Dz. Urz. WŚ 5/2000 z dnia 15.02.2000 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

030.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb lokalizacji urządzeń gospodarki zaopatrzenia w wodę w gminie katastralnej Lipnik, przy ul. ul. Witosa, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

Barbara Dudek

Pow. 7,97 ha

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XVII/192/99 z dnia 21.08.1999 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 573, z 7.10.1999 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.06.2000 do 24.07.2000 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 142, z 19.06.2000 r.

uchwała o odrzuceniu protestów i zarzutów z dnia 26.09.2000 r. Nr XXXIII/383-385/2000 NSA

Uchwalenie - uchwała nr LIII/826/2002 z dnia 15.01.2002 r.

Ogł. Dz. Urz. WŚ nr 26/2202 z dnia 19.04.2002

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

031,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenu pomiędzy ulicami Sobieskiego i Zapłocie Małe, w rejonie ulicy Szklanej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej

Maria Kurzak

Pow. 5,27 ha

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XVII/191/99 z dnia 31.08.1999 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 573, z 7.10.1999 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.06.2000 do 24.07.2000 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 142, z 19.06.2000 r.

uchwały o odrzuceniu zarzutu i protestu w dniu 21.11.2000 r.

dnia 6.03.2001 r. - nie uchwalono

uchwalenie - uchwała nr LXIV/1020/2002 z 27.08.2002

Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. 74, poz. 2632 z 29.10. 2002 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

032.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren pomiędzy ulicą Leszczyńską i torami kolejowymi z przeznaczeniem na potrzeby straży pożarnej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

Renata Węgrzyn

Pow. 1,80 ha

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLVII/560/97 z dnia 16.07.1997 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 62, z 15.03.1999 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 20.12.1999 do 20.01.2000 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 286, z 8.12.1999 r.

Uchwalenie - uchwała nr XXXI/354/2000 z dnia 27.06.2000 r.

Ogł. Dz. Urz. WŚ nr 50 z dnia 22.12.2000 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

033.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług w Komorowicach Śląskich, w rejonie ulicy Poligonowej, od ulicy Mazańcowickiej do ulicy Żołnierskiej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej

Maria Kurzak

Pow. 7,08 ha

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XIII/125/99 z dnia 11.05.1999 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 58, z 9.03.2000

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 29.12.2000 do 30.01.2001 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 294, z 18.12.2000

Uchwalenie - uchwała nr XLIV/570/2001 z 12.06.2001 r.

Ogł. Dz. Urz. WŚ nr 41 z dnia 3.07.2001 r

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

035.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług, dla terenów o symbolach:

A – Komorowice Krakowskie

B – Komorowice Krakowskie

C – Wapienica

D – Stare Bielsko

E – Górne Przedmieście

F- Hałcnów

G - Hałcnów

H - Hałcnów

I - Hałcnów

J - Lipnik

K - Lipnik

L - Lipnik

M - Aleksandrowice

N – Kamienica

 

Teren A, B – Grzegorz Gleindek

Teren C, D, E, J - Krystyna Zgrzebnicka

Teren, F, G,. H, I, -

Renata Węgrzyn

Teren K, L, M, N, - Magdalena Wiencek

Pow. 87,73 ha

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXVI/283/2000 z dnia 7.03.2000 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 70, z 23.03.2000 r.

protesty i zarzuty - 2.07.2002 r.

wyłożenie do publicznego wglądu – od 27.06.2001 do 25.07.2001 r.

ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 135, z 11.06.2001

uchwalenie - uchwała Nr L/1642/2005 z dnia 15.11.2005 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 151, poz. 4449 z 28.12.2005 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

036.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej (zmiany punktowe w gminach katastralnych: Hałcnów, Kamienica, Komorowice Krakowskie, Komorowice Śląskie, Lipnik, Olszówka, Stare Bielsko, Straconka)

 Małgorzata Tyrlik

Pow. 29,93 ha

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXVIII/308/2000 z dnia 11.04.2000 r.

Ogłoszenie w prasie – Kronika Beskidzka, z 27.04.2000 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 31.01.2001 do 28.02.2001 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 19, z 23.01.2001

Uchwała nr XLVII/630/2001 z dnia 4.09.2001 r.

Uchwalenie - uchwała Nr L/748/2001 z dnia 6.11.2001 r.

Ogł. Dz. Urz. WŚ nr 100 z dnia 7.12.2001 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

037.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie handlu i usług związanych w obsługą podróżnych zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza ewangelickiego przy ul. Krakowskiej obejmującego w całości lub części działki nr PGR: 5302/4, 3548/20, 3563/3, 3563/4, 3563/5, 3563/6, 4671/1, 4672, 3559, 3560/1, 3560/2, 3561, 3550/1, pb278, 3557/5 położone w gminie katastralnej Lipnik

Krystyna Zgrzebnicka

Pow. 1,25 ha

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXVII/299/2000 z dnia 4.04.2000 r.

Uchwalenie - uchwała nr XLV/601/2001 z 3.07.2001 r.

Ogł. Dz. Urz. WŚ nr 49/2001 z 20.07.2001 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

039.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej (Hałcnów, Lipnik, Mikuszowice Śląskie)

 Cześć "C" planu uchylona przez plan 69

Z części obszaru został wyłączony teren objęty planem nr 89 (rejon ul. Startowa Suchej)

Maria Kurzak

Pow. 8,28 ha

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXVIII/307/2000 z dnia 11.04.2000

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 212, z 11.09.2001

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 14.07.2003 do 11.08.2003 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 153, z 3.07.2003

odrzucenie protestów i zarzutów - sesja Rady Miejskiej w dniu 27.08.2002 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XVII/622/2003 z 28.10.2003 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 115 z 23.12. 2003 r., poz. 3702

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

040.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Stare Bielsko, przy ulicy Sarni Stok, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Warszawską, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

Paweł Duś

Pow.0,88 ha

 

Uchwała o przystąpieniu Nr XLV/603/2001 z dnia 3.07.2001 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 173, z 26.07.2001

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 21.11.2002 do 19.12.2002 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 258, z 5.11.2002

uchwalenie – uchwała Nr IX/171/2003 z 15.04.2003 r.

Ogłoszenie Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 51/2003 z 9.06.2003 , poz. 1582

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

041 .

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i mieszkalnictwo, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Stare Bielsko pomiędzy węzłem ulic Warszawskiej i Bohaterów Monte Cassino oraz ulicami Poligonową i Biblioteczną, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

Grzegorz Gleindek

Pow. 7,14 ha

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLV/604/2001 z 3.07.2001 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 173, z 26.07.2001

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 21.11.2002 do 19.12.2002 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 258, z 5.11.2002

uchwalenie – uchwała Nr X/193/2003 z 29.04.2003 r.

Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 51/2003 z 9.06.2003, poz. 1588

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

042.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Komorowice Śląskie, pomiędzy ulicami: Warszawską Miłosną i Hajduczka, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

Renata Węgrzyn

Pow. 0,85 ha

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLV/605/2001 z 3.07.2001 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 173, z 26.07.2001

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 21.11.2002 do 19.12.2002 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 258, z 5.11.2002

uchwalenie – uchwała Nr IX/173/2003 z 15.04.2003 r.

Ogłoszenie Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 51/2003 r. z 9.06.2003, poz. 1584

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

043.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Komorowice Krakowskie, przy ulicy Komorowickiej, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Daszyńskiego, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

Renata Węgrzyn

Pow. 0, 22 ha

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLV/606/2001 z 3.07.2001 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 173, z 26.07.2001

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 21.11.2002 do 19.12.2002 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 258, z 5.11.2002

uchwalenie – uchwała Nr IX/175/2003 z 15.04.2003 r.

Ogłoszenie Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 51/2003 z 9.06.2003, poz. 1586

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

044.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Straconka, pomiędzy ulicami: Wspólną i Matową, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej oraz miejscowy szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego osiedla ”Złoty Potok” w Bielsku-Białej

Renata Węgrzyn

Pow. 0,81 ha

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLV/607/2001 z 3.07.2001 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 173, z 26.07.2001

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 21.11.2002 do 19.12.2002

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 258, z 5.11.2002

uchwalenie – uchwała Nr IX/174/2003 z 15.04.2003 r.

Ogłoszenie Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 51/2003 z 9.06.2003 , poz. 1585

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

045.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług
i mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Aleksandrowice, przy ulicy Oświęcimskiej i Alei Generała Andersa, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

Paweł Duś

Pow. 0,82 ha

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLV/608/2001 z dnia 3.07.2001 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 173, z 26.07.2001

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 21.11.2002 do 19.12.2002

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 258, z 5.11.2002

uchwalenie – uchwała Nr IX/172/2003 z 15.04.2003 r.

Ogłoszenie Dz. Urz. WŚ Nr 51/2003 z 9.06.2003 , poz. 1683

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

047.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szpitala ul. Wyspiańskiego

Krystyna Zgrzebnicka

Pow. 5,04 ha

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIX/375/2001 z dnia 24.10.2001

Uchwalenie - uchwała Nr LXVI/1049/2002 z dnia 1.10.2002 r.

Ogłoszenie Dz. Urz. WŚ. Nr 95/2002 z 31.12.2002 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

048.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Komorowice Krakowskie, w rejonie ulic Samotnej i Groszkowej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

 Grzegorz Gleindek

Pow. 18,91 ha

 

Część ustaleń planu została zmieniona przez plan nr 148

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIV/572/2001 z 12.06.2001 r.

Ogłoszenie w prasie –Dziennik Zachodni, Nr 142, z 20.06.2001

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 12.08.2002 do 11.09.2002

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 153, z 3.07.2002

Uchwalenie – uchwała Nr LV/1770/2006 z 14.03.2006 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 49/2006 z 24.04.2006 r., poz. 1393

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

049.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej w Hałcnowie, w rejonie ulic: Janowickiej, Pod Kasztanem, 13 Zakrętów, Marynarskiej, Oksywskiej, Pod Dębem, Kaszubskiej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

Renata Węgrzyn

Pow. 99,77 ha

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLVIII/664/2001 z 2.10.2001 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 261, z 8.11.2001

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 29.12.2004 do 26.01.2005

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 293, z 15.12.2004

Opinia MKUA – nr 6/2004 z 11.02.2004 r.

uchwalenie – uchwała Nr XLV/1481/2005 z 14.06.2005 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 97/2005 z 9.08.2005 r., poz. 2653

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

050.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej „Trzy Lipki”, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej (rejon ulic Klubowej, Zuchów, Pienińskiej, Sarni Stok)

Paweł Duś

Pow. 19,30 ha

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLVIII/663/2001 z 2.10.2001 r.

uchylona uchwałą Nr XXXIV/1072/2004 z dnia 28.09.2004 r. ,

uchwała o przystąpieniu do sporządzenia – Nr XXXIV/1072 z dnia 28.09.2004

ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 239, z 11.10.2004

Opinia MKUA – nr 8/2005 z 25.08.2005 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 5.12.2005 do 6.01.2006

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 273, z 24.11.2005

Uchwalenie – uchwała Nr LVII/1822/2006 z 25.04.2006 r

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 71, poz. 2003 z 14.06.2006 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

051.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w obszarze położonym pomiędzy rzeką Wapienicą, północną granicą miasta, ulicami Hodowców i Bohaterów Monte Cassino H

Małgorzata Tyrlik

Pow. 76,31ha

 

!!!Zmieniony częściowo przez plan 190!!!

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIX/736/2001 z 24.10.2001 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 266, z 14.11.2001

Opinia MKUA – nr 11/2004 z 11.05.2004 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 30.08.2004 do 27.09.2004

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 194, z 19.08.2004

Uchwalenie – uchwała Nr XXXVI/1169/2004 z dnia 16.11.2004 r.

Ogłoszenie Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 11/2005 z 25.01.2005 r., poz. 282

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

052.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług, obejmujący obszar na północ od oczyszczalni ścieków, pomiędzy granicą miasta i rzeką Wapienicą, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

Małgorzata Tyrlik

Pow. 11,85 ha

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIX/737/2001 z 24.10.2001 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 266, z 14.11.2001

Uchwała nr LIII/825/2002 z dnia 15.01.2002 r. - zmiana

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 16.10.2002 do 15.11.2002

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 231, z 3.10.2002

Uchwalenie – uchwała Nr IX/179/2003 z 15.04.2003 r.

Ogł. Dz. Urz. W Śl. Nr 51/2003 z 9.06.2003, poz. 1587

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

053.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług dla terenu obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Międzyrzecką, Bohaterów Monte Cassino i granicą miasta oraz oczyszczalni ścieków w Wapienicy, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej

 Małgorzata Tyrlik

Pow. 25,74 ha

 

Część ustaleń planu została zmieniona przez plany nr 110, 130, 150

Uchwała oprzystąpieniu – Nr LIII/824/2002 z 15.01.2002 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 22.03.2004 do 20.04.2004

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 63, z 15.03.2004

Uchwalenie – uchwała Nr XXX/930/2004 z 15.06.2004 r.

Ogłoszenie – Dz. U. Woj. Śl. Nr 75/2004 z 11.08.2004 r., poz. 2216

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

054.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Lipnik, pomiędzy ulicami Akademii Umiejętności, Lipnicką, Kiepury, Tuwima, Lelewela, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

Barbara Dudek

Grzegorz Gleindek

Pow. 24,05 ha

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr LXI/943/2002 z 11.06.2002 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 145, z 24.06.2002

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 12.11.2002 do 11.12.2002

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 249, z 24.10.2002

Uchwalenie - uchwała nr XIV/322/2003 z 15.07.2003 r.

Ogłoszenie Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 96/2003 z 30.10.2003 r., poz. 2559

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

055.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Lipnik, w rejonie ulic Tkaczy, Miedzianej i Rycerskiej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

Barbara Dudek

Grzegorz Gleindek

Pow. 2,94 ha

 

Plan częściowo uchylony przez plan 120

Uchwała o przystąpieniu – Nr LXI/945/2002 z dnia 11.06.2002 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 145, z 24.06.2002

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 12.11.2002 do 11.12.2002

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 249, z 24.10.2002

Uchwalenie - uchwała Nr VII/92/2003 r. z dnia 25.02.2003 r.

Ogłoszenie Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 41/2003 z 30.04.2003 , poz. 1179

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

056.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla skrzyżowania ulic Lipnickiej i Południowej oraz projektowanej ulicy zbiorczej, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Lipnik, w rejonie skrzyżowania ulic Lipnickiej i Południowej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

Barbara Dudek

Grzegorz Gleindek

Pow. 0,67 ha

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr LXI/944/2002 z dnia 11.06.2002 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 145, z 24.06.2002

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 12.11.2002 do 11.12.2002

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 249, z 24.10.2002

Uchwalenie - uchwała Nr XIV/321/2003 z 15.07.2003 r.

Ogłoszenie - Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 96/2003 z 30.10.2003 r., poz. 2558

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

057.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie mieszkalnictwa w Lipniku, obejmujący teren w rejonie ulic: Odrzańskiej, Żeleńskiego i Leśnej

Maria Kurzak

Pow. 79,03 ha

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr LXVII/1063/2002 z dnia 8.10.2002 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 29, z 4.02.2003

Opinie MKUA:

nr 7/2004 z 11.02.2004 r.,

nr 15/2004 z 25.10.2004 r.

nr 3/2005 z 27.01.2005 r.

wyłożenie do publicznego wglądu – od 11.10.2004 do 9.11.2004

ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 230, z 30.09.2004

uchwalenie - uchwała Nr XLI/1316/2005 z 15.03.2005 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. W. Śl. Nr 51/2005 z 29.04.2005 r., poz. 1343

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

058.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa w Kamienicy – w rejonie ulic Gościnnej i Młodzieżowej, pomiędzy potokami bez nazwy, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

Małgorzata Tyrlik

Pow. 29,3 ha

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr LXVII/1064/2002 z dnia 8.10.2002 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 28, z 3.02.2003

Opinia MKUA – 22.12.2003 r.

Wyłożenie - od 27.10.2008 do 26.11.2008 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 41, z 10.10.2008 r.

Ponowne wyłożenie fragmentu planu – od 26.10.2009 do 26.11.2009 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 42 z 16.10.2009 r.

Ponowne wyłożenie – od 25.03.2011 do 22.04.2011 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 11 z 18.03.2011 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XIII/295/2011 z 22.11.2011

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 61, z 11.01.2012 r.

 

Plan był zaskarżony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach – skarga Jolanty Czarnul

Wyrok WSA z dnia 1.10.2012 roku – oddalenie skargi

Skarga kasacyjna Jolanty Czarnul do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Wyrok NSA z dnia 22.07.2014 roku – oddalenie skargi kasacyjnej

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

060

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i mieszkalnictwa w Olszówce Górnej – w rejonie ulic Karbowej, Armii Krajowej i Skalnej IV

 Małgorzata Tyrlik

Pow. 11,32 ha

 

Plan został częściowo uchylony przez plan nr 99

Uchwała o przystąpieniu – Nr LXVII/1066/2002 z dnia 8.10.2002 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni w Beskidach, Nr 28, z 3.02.2003

Opinia MKUA – nr 1/2003 z 22.12.2003 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 24.05.2004 do 23.06.2004

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 114, z 17.05.2004

Uchwalenie – uchwała Nr XLV/1479/2005 z dnia 14.06.2005 roku

Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 97, poz. 2652 z 9.08.2005 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

061.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa oraz usług rekreacji, turystyki i sportu w Kamienicy w rejonie ulicy Łowieckiej w Bielsku-Białej

 Magdalena Marek

Pow.145 ha 

Uchwała o przystąpieniu – Nr LXVII/1067/2002 z dnia 8.10.2002 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni w Beskidach, Nr 29, 4.02.2003 r.

Opinia MKUA – nr 7/2007 z 14.12.2007 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 17.12.2012 r. do 18.01.2013 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 7.12.2012 r.

Ponowne wyłożenie fragmentów planu – od 15.04.2013 do 15.05.2013 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto, z 5.04.2013 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XXXII/799/2013 z 25.06.2013

Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 4810, z 8.07.2013 r.

1.Wojewoda Śląski wobec uchwały wydał rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IFIII.4131.33.2013 z 2.08.2013 roku, w którym stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej zapisów w:

- § 11 pkt. 2 lit. f

- § 12 pkt. 2 lit. g

w/w zapisy przestały obowiązywać, w pozostałej części uchwała obowiązuje

2.plan został zaskarżony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (skarga Tadeusza Śliża), w dniu 30.01.2015 roku sąd wydał wyrok, w którym stwierdził częściową nieważność uchwały (§ 22 uchwały). Wobec nie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w/w zapis planu przestał obowiązywać z dniem 26.03.2015 roku

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

062.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa w Lipniku, obejmujący teren w rejonie na północ od ulicy Wróblowickiej do granicy miasta

Magdalena Wiencek

Pow. 37,94 ha

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr LXVII/1068/2002 z dnia 8.10.2002 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni W Beskidach, Nr 29, z 4.02.2003

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 13.05.2004 do 11.06.2004

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 105, z 6.05.2004

Uchwalenie – uchwała Nr XXXVI/1168/2004 z dnia 16.11.2004 r.

Ogłoszenie – Dz. U. Woj. Śl. Nr 11/2005 z dnia 25.01.2005 r. , poz. 282

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

063.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący teren położony w Lipniku, w rejonie ulicy Krańcowej i Łosiowej

 Magdalena Wiencek

Pow. 56,39 ha

Uchwała o przystąpieniu – Nr LXVII/1069/2002 z dnia 8.10.2002 r.

Zmiana uchwały – uchwała Nr XXXIV/1068/2004 z dnia 28.09.2004 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, z 28.09.2004 r. oraz z 18.10.2004

Opinia MKUA – nr 13/2005 z 13.12.2005 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.05.2006 do 26.06.2006

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 114, z 17.05.2006

Uchwalenie – uchwała Nr LXIII/2073/2006 z 10.10.2006

Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 137, poz. 3882 z dnia 28.11.2006 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

066.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług rekreacji, obejmujący teren położony w Wapienicy, w rejonie rzeki Wapienica, pomiędzy ulicami Cieszyńską i Dębowiec, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

 Dominik Gawlas

Pow. 50,51 ha

Część ustaleń tego planu została zastąpiona ustaleniami planów nr 61, 142 i 184

Uchwała o przystąpieniu z dnia 8.10.2002 r.

Nr LXVII/1072/2002

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Beskidy, Nr 291, z 15.12.2003

Opinia MKUA – nr 5/2005 z 31.03.2005 r.

Wyłożenie – od 6.03.2006 do 3.04.2006 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Beskidy, Nr 43, z 20.02.2006

Uchwalenie – uchwała Nr LIX/1885/2006 z 13.06.2006 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 84, poz. 2378 z 20.07.2006 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

067.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący teren położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Dusznickiej, Gwardzistów i Barkowskiej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

 Dominik Gawlas

Pow. 144,25 ha

 

Część ustaleń tego planu została zastąpiona ustaleniami planu nr 140

Uchwała o przystąpieniu – Nr LXVII/1073/2002 z dnia 8.10.2002 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 241, z 13.10.2004

Zmiana uchwały – uchwała Nr XXXIV/1069/2004 z dnia 28.09.2004 r.

Ogłoszenie w prasie – 13.10.2004 r.

Opinia MKUA – nr 16/2005 z 14.12.2005 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 7.05.2007 do 4.06.2007

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, z 20.04.2007

Ponowne wyłożenie fragmentu planu od 19.11.2007 do 17.12.2007 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 45, z 9.11.2007

Uchwalenie – uchwała Nr XXXVI/882/2009 z dnia 27.01.2009 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 78, poz. 1762, z 11.05.2009 r.

 

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wyrok WSA z dnia 29.07.2010 roku – stwierdzenie nieważności § 9 pkt 2 lit. b uchwały

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

068.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Komorowice Śląskie, w rejonie ulic Opłotek, Botanicznej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

Grzegorz Gleindek

Pow. 8,18 ha

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr LXVII/1074/2002 z dnia 8.10.2002 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 29, z 4.02.2004

Opinia MKUA – nr 1/2005 z 27.01.2005 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 9.05.2005 do 8.06.2005 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 92, z 21.04.2005

Uchwalenie– uchwała Nr XLVII/1558/2005 z dnia 30.08.2005 roku

Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 118, poz. 2987 z 26.09.2005 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

069.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położone w Komorowicach Krakowskich i Hałcnowie, pomiędzy potokiem Kromparek, ulicami: Hałcnowską, Janowicką, Trzynastu Zakrętów, Pod Kasztanem i północną granicą miasta.

Renata Węgrzyn

Pow. 331ha

 

Uchwała o przystąpieniu z dnia 8.10.2002 r.

Nr LXVII/1075/2002

Ogłoszenie w prasie – 22.08.2005 r.

Opinia MKUA - nr 2/2013 z 15.05.2013 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 18.11.2013 do 16.12.2013 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 8.11.2013 r.

Ponowne wyłożenie fragmentów projektu planu do publicznego wglądu – od 23.05.2014 do 24.06.2014 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 10 z 16.05.2014 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XLV/1100/2014 z 30.09.2014 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 5097 z 8.10.2014 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

075.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i turystyki Olszówka G. ul. Skrajna - Armii Krajowej

Krystyna Zgrzebnicka

Pow. 1,0 ha

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr LXVII/1081/2002 z dnia 8.10.2002 r.

Ogłoszenie w prasie – 24.04.2003 r.

Uchwalenie – uchwała Nr LIX/1886/2006 z dnia 13.06.2006 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 84, poz. 2379, z 20.07.2006 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

076.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa w Starym Bielsku na północ od ulicy Zapłocie Małe, pomiędzy ulicami gen. Władysława Andersa i Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej

Małgorzata Tyrlik

Pow. 66,97 ha

Uchwała o przystąpieniu – Nr LXVII/1082/2002 z dnia 8.10.2002 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 146, z 24.06.2004 r.

Opinia MKUA – nr 4/2009 z 10.06.2009 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu od 3.08.2009 do 31.08.2009 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 174 z 27.07.2009

Ponowne wyłożenie fragmentu planu - od 14.12.2009 do 15.01.2010 r.

Ogłoszenie w prasie - Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała (Nr 49 z 4.12.2009 r.)

Ponowne wyłożenie fragmentu planu – od 24.05.2010 do 22.06.2010 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 19, z 14.05.2010 r.

Uchwalenie – uchwała Nr VII/136/2011 z 17.05.2011 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 145, poz. 2694, z 7.07.2011 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

077.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie przemysłu i rzemiosła w Wapienicy, obejmujący tereny położone w gminach katastralnych Międzyrzecze Górne i Wapienica, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Zwierzynieckiej

Paweł Duś

Pow. 44,54 ha

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr LXVII/1083/2002 z dnia 8.10.2002 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni w Beskidach, Nr 34, z 10.02.2003

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 20.04.2005 do 25.05.2005

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 81, z 7-8.04.2005

Uchwalenie – uchwała Nr XLVII/1557/2005 z dnia 30.08.2005 r.

Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 120, poz. 3004 z 29.09.2005 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

078.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług w Wapienicy przy ulicy Cieszyńskiej i zachodniej granicy miasta

 Dominik Gawlas

Pow. 22,9 ha

 

Część ustaleń planu została zmieniona przez plan nr 147

Uchwała o przystąpieniu z dnia 8.10.2002 r.

Nr LXVII/1084/2002 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, z 3.02.2003

Opinia MKUA – nr 4/2004 z 3.02.2004 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 4.05.2004 do 2.06.2004

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, z 15.04.2004

Uchwalenie – uchwała Nr XXIV/1065/2004 z dnia 28.09.2004 r.

Ogłoszenie – Dz. U. Woj. Śl. Nr 109 z dnia 17.11.2004 r., poz. 3090

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

081.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie sług, obejmujący teren położony w obrębie Lipnik, przy ulicach Broniewskiego i PCK

 Maria Kurzak

Pow. 4,57 ha 

 

Plan zostanie częściowo zmieniony przez zmianę planów nr 182 – tylko w zakresie stref zagrożenia powodziowego

Uchwała o przystąpieniu – Nr LXVII/1087/2002 z dnia 8.10.2002 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 71, z 25.03.2003

Opinia MKUA – nr 16/2004 z 25.10.2004 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 6.09.2007 do 4.10.2007

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, z 30.08.2007

Uchwalenie – uchwała Nr XX/560/2008 z 29.01.2008 r.

Ogłoszenie – Dz. U. Woj. Śl. Nr 62 z dnia 7.04.2008., poz. 1404

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

088.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do „węzła Krakowska”

 Andrzej Ptaszkiewicz

Pow. 224 ha

Część ustaleń planu została zmieniona przez plan nr 139 i 146

Uchwała o przystąpieniu – Nr IX/178/2003 z dnia 15.04.2003 r.,

ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko, z 20.05.2003

Opinia MKUA – nr 14/2004 z 25.10.2004 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 24.01.2006 do 22.02.2006

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, z 16.01.2006

uchwalenie – uchwała Nr LXIII/2068/2006 z 10.10.2006 r.

Ogłoszenie Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 131, poz. 3777 z dnia 16.11.2006 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

089.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, obejmujący teren położony w gminie katastralnej Mikuszowice Śląskie, przy ulicy Suchej, w rejonie ulicy Startowej

Maria Kurzak

Pow. 2,29 ha

Uchwała o przystąpieniu z dnia 15.04.2003 r., Nr IX/181/2003

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 103, z 5.05.2003

Opinia MKUA – nr 5/2004 z 3.02.2004

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 12.05.2004 do 9.06.2004

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 103, z 4.05.2004

Uchwalenie – uchwała Nr XL/1260/2005 z dnia 15.02.2005 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8.04.2005 r., Nr 38, poz. 1049

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

090.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla węzła na trasie przebiegu drogi krajowej S1, pomiędzy ulicami Klubową i Międzyrzecką oraz ulicy zbiorczej obsługującej strefę wytwórczości i usług (AUCHAN)

Małgorzata Tyrlik

Pow. 22,9 ha

Uchwała o przystąpieniu – Nr VIII/96/2003 z dnia 18.03.2003r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 25, z 25.03.2003

Opinia MKUA – Nr 1/2004 z 13.01.2004

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 21.01.2004 do 18.02.2004

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 16, z 8.01.2004

Uchwalenie – uchwała Nr XXVII/817/2004 z 6.04.2004 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 59/2004 , z 14.07.2004 r., poz. 1873

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

091.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg ul. „Nowo-Piekarskiej” (nazwa robocza)

Andrzej Ptaszkiewicz

Pow. 65,3 ha

Uchwała o przystąpieniu – Nr XIV/320/2003 z dnia 15.07.2003 r.,

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, z 23.09.2004 r.

Opinia MKUA – Nr 6/2005 z 31.03.2005

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 24.01.2006 do 21.02.2006

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 13, z 16.01.2006

Uchwalenie–uchwała Nr LVIII/1848/2006 z 16.05.2006 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 97, poz. 2640 z 14.08.2006 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

092.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług sportu, obejmujący teren położony w gminie katastralnej Żywieckie Przedmieście, w rejonie ulic Widok i Kamienickiej

Grzegorz Gleindek

Pow. 1,26 ha

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXI/965/2004 z dnia 6.07.2004 r.,

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 175, z 28.07.2004

Opinia MKUA – nr 17/2004 z 26.10.2004 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 24.01.2005 do 22.02.2005

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 8, z 11.01.2005

Uchwalenie – uchwała Nr XLII/1359/2005 z 12.04.2005 r.

Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 65, poz. 1668 z 24.05.2005 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

094a

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług gastronomiczno-rekreacyjnych w Straconce (rejon skrzyżowania ulicy Wspólnej i Górskiej)

Plan zlecił Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego (do wykonania przez firmę zewnętrzną)

 

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr L/1180/2009 z 22.12.2009 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 26, z 2.07.2010

Opinia MKUA – Nr 3/2010 z 28.10.2010

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 10.02.2012 do 9.03.2012

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała nasze miasto, z 3.02.2012

Uchwalenie – uchwała Nr XIII/297/2011 z 22.11.2011 r. (uchwała uchylona przez Wojewodę Śląskiego w dniu 29.12.2011 roku)

Ponowne uchwalenie – uchwała Nr XVIII/465/2012 z 24.04.2012 r.

Ogłoszenie –Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2515 z 21.06.2012.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

095.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu sportowo – rekreacyjnego w rejonie ul. Ochota w Bielsku-Białej

Andrzej Ptaszkiewicz

Pow. 10,1 ha

Uchwała o przystąpieniu z 28.09.2004 r., Nr XXXIV/1066/2004

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 240, z 12.10.2004 r.

Opinia MKUA – nr 7/2005 z 3.06.2005 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.04.2006 do 26.05.2004

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 80, z 4.04.2006

Uchwalenie – uchwała nr LXI/1976/2006 z 29.08.2006 r.

Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 118, poz. 3344 z 11.10.2006 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

096.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, obejmujący teren położony w Lipniku na północ od ul. Polnej do potoku Niwka

 Magdalena Wiencek

Pow. 66,79 ha

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIV/1067/2004 z dnia 28.09.2004

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 245, z 18.11.2004 r.

Opinia MKUA – nr 14/2005 z 13.12.2005 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.05.2006 do 26.06.2006

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 114, z 17.05.2006

Uchwalenie – uchwała Nr LXIII/2074/2006 z 10.10.2006

Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 131, poz. 3778 z dnia 16.11.2006 r.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach – Maria i Marian Hankus

Wyrok WSA - oddalenie skargi

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

097 .

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Sarni Stok”

Beata Jaromin – Kapusta

Pow. 11,08 ha

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXV/1117/2004 z 12.10.2004 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 7, z 10.01.2005 r.

Opinia MKUA – nr 7/2006 z 24.10.2006 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 12.02.2007 do 5.03.2007

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 5, z 2.02.2007

Uchwalenie – uchwała Nr IX/167/2007 z 15.05.2007 r.

Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 113, poz. 2264 z dnia 10.07.2007r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

098

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar w Starym Bielsku, pomiędzy linią kolejową, rzeką Wapienicą, północnym obrzeżem ulicy Zapłocie Małe, oraz ulicami Jedwabniczą i Kołodziejską w Bielsku-Białej

Małgorzata Tyrlik

Pow. 197,84 ha

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVI/1167/2004 z 16.11.2004 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 279, z 29.11.2004

Opinia MKUA – nr 4/2006 z 21.03.2006 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 7.05.2004 do 4.06.2007

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 16, z 20.04.2007

Ponowne wyłożenie fragmentu projektu planu do publicznego wglądu – od 27.08.2007 do 24.09.2007

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 33, z 17.08.2007

Uchwalenie – uchwała Nr XXIV/648/2008 z 29.04.2008 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 136, poz. 2651, z 24.07.2008

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

099.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego stoki Dębowca i Szyndzielni w Bielsku-Białej

 Andrzej Ptaszkiewicz

Pow. 284,7 ha

 

Część ustaleń planu została zmieniona przez plan nr 170

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVII/1194/2004 z 7.12.2004 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 19, z 24.01.2005 r.

Opinia MKUA – nr 11/2005 z 12.10.2005 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 2.07.2010 r. do 30.07.2010 r.

ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 146, z 25.06.2010

Uchwalenie – uchwała Nr LIX/1359/2010 z dnia 31.08.2010 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 200, poz. 3046, z 24.09.2010 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu była zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (skarżący Aleksander i Roman Berka) – sąd odrzucił skargę w drodze postanowieniem, z powodu uchybień formalnych (postanowienie sygn. akt II SA/GI 337/12 z dnia 30.07.2012 r.)

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

100.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług sportu oraz usług oświaty, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Lipnik, przy ul. Broniewskiego oraz ul. Rychlińskiego

 Grzegorz Gleindek

Pow. – 0, 93 ha

 

Część ustaleń planu została zmieniona przez plan nr 167

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIX/1243/2005 z dnia 11.01.2005 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 15, z 19.01.2005

Opinia MKUA – nr 10/2005 z 25.08.2005 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 14.11.2005 do 13.12.2005

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 254, z 31.10-1.11.2005

Uchwalenie – uchwała Nr LIV/1739/2006 z 14.02.2006 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. z 2006 r., Nr 37, poz. 1058 z 27.03.2006 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

102.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla bulwarów rzeki Białej w rejonie ulic gen. Bora-Komorowskiego, Partyzantów, Leszczyńskiej, gen. Maczka

 Beata Jaromin – Kapusta

Pow. 14,80 ha 

 

Część ustaleń planu została  zmieniona przez ustalenia planu nr 155 

Plan zostanie częściowo zmieniony przez zmianę planów nr 182 – tylko w zakresie stref zagrożenia powodziowego

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIX/1245/2005 z dnia 11.01.2005 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 238, z 11.10.2006 r.

Opinia MKUA – nr 4/2007 z 23.10.2007 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.02.2008 do 29.02.2008 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 4, z 25.01.2008

Ponowne wyłożenie fragmentu planu – od 26.05.2008 do 23.06.2008 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 19, z 9.05.2008

Ponowne wyłożenie fragmentu planu – od 3.11.2008 do 3.12.2008

Ogłoszenie w prasie - Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 43 z 24.10.2008 r.)

Uchwalenie – uchwała Nr XL/945/2009 z dnia 7.04.2009

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 92, poz. 2001, z 29.05.2009 r.

 

Plan był zaskarżony przez Wojewodę Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, wskutek wyroku sądu przestały obowiązywać zapisy:

§ 5 pkt. 2 lit. c

§ 9 pkt. 1 lit. b

§ 9 pkt. 4 lit. c

§ 10 pkt. 4 lit. g

§ 11 pkt. 4 lit. b

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

103.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług, obejmujący obszar położony w Komorowicach Krakowskich, pomiędzy ulicą Bestwińską a rzeką Białą, na północ od oczyszczalni ścieków

Renata Węgrzyn

Pow. 33,04 ha

Plan zostanie częściowo zmieniony przez zmianę planów nr 182 – tylko w zakresie stref zagrożenia powodziowego

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XL/1261/2005 z dnia 15.02.2005 roku

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 174, z 28.07.2005 r.

Opinia MKUA – nr 2/2006 z 23.02.2006

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 17.03.2006 do 14.04.2006

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 10, z 10.03.2006

Uchwalenie – uchwała Nr LVIII/1846/2006 z 16.05.2006

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 74, poz. 2139 z 28.06.2006 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

104

Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

 

Studium zostało zmienione przez opracowania nr: 162, 178

 Uchwała o przystąpieniu – Nr XL/1263/2005 z 15.02.2005 r.

Opinia MKUA – nr 15/2005 z 14.12.2005 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.08.2011 do 12.09.2011 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 28, z 15.07.2011 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XIX/487/2012 z  29.05.2012 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

107.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne

Dominik Gawlas

Pow. 160,72 ha

Uchwała o przystąpieniu - Nr XLV/1477/2005 z dnia 14 .06.2005 roku

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 254, z 31.10 – 1.11.2005

Opinia MKUA – nr 5/2006 z 30.06.2006 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – 14.04.2008 – 13.05.2008 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 13, z 28.03.2008

Ponowne wyłożenie fragmentu planu - 19.09.2008 – 17.10.2008 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 36, z 5.09.2008

Uchwalenie – uchwała Nr XLIV/1063/2009 z 30.06.2009

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 148, poz. 2928, z 19.08.2009

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

108

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący teren położony w Lipniku i Hałcnowie, w rejonie ulic Orchidei i Wyzwolenia

Magdalena Wiencek

Pow. 72,94 ha

Uchwała o przystąpieniu Nr XLV/1478/2005 z dnia 14.06.2005 roku

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 22, z 26.01.2006 r.

Opinia MKUA – nr 6/2007 z 23.10.2007 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – 30.07.2008 do 28.08.2008 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni z 16.07.2008

Uchwalenie–uchwała Nr XXXIV/847/2008 z dnia 9.12.2008 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 35, poz. 801, z 3.03.2009

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

110

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług dla terenu obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Międzyrzecką, Bohaterów Monte Cassino i granicą miasta oraz oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej

Małgorzata Tyrlik

Pow. 15,83 ha

Część ustaleń planu została zmieniona przez plan nr 130

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLVII/1555/2005 z dnia 30.08.2005 roku

ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 245, z 20.10.2005 r.

Opinia MKUA – Nr 3/2006 z 23.02.2006

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 23.10.2006 do 21.11.2006

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 236, z 9.10.2006

uchwalenie – uchwała Nr V/83/2007 z 20.02.2007 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 52, poz. 1128 z 27.03.2007 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

111

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji, obejmujący teren położony w Olszówce i Kamienicy, w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki

Magdalena Wiencek

Pow. 75,50 ha

 

Ustalenia planu zostały częściowo zmienione przez plan nr 163

!!!Zmieniony częściowo przez plan 183- zmiana dotyczy zapisu w § 5 pkt 13 ppkt 8!!

 

Uchwała o przystąpieniu - Nr XLVII/1556/2005 z dnia 30.08.2005 roku

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 22, z 26.01.2006 r.

Opinia MKUA – nr 5/2007 z 23.10.2007 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – 30.07.2008 r. do 28.08.2008 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, z 16.07.2008

Uchwalenie – uchwała Nr XXXVI/881/2009 z dnia 27.01.2009 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 76, poz. 1736 z 7.05.2009 r

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

113.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Jaworze, w rejonie ulicy Świętopełka

Maria Witosławska

Pow. 24,77 ha

Uchwała o przystąpieniu - Nr L/1643/2005 z 15.11.2005 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 270, z 21.11.2005 r.

Opinia MKUA – nr 6/2006 z 24.10.2006 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 16.05.2007 do 14.06.2007

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 17, z 27.04.2007

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 17.09.2007 do 15.10.2007

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 36, z 7.09.2007

Ponowne wyłożenie fragmentu planu - od 28.12.2007 r. do 28.01.2008 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 51, z 7.12.2007

Uchwalenie – uchwała Nr XXXIV/846/2008 z dnia 9.12.2008 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 35, poz. 800, z 3.03.3009 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

114.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Sobieskiego, Kopernika i Skargi

Grzegorz Gleindek

Pow. 5,87 ha

 

Część ustaleń planu została  zmieniona przez plan nr 191

Uchwała o przystąpieniu -  Nr LI/1684/2005 z 6.12.2005 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 288, z 12.12.2005 r.

Opinia MKUA – nr 1/2006 z 23.02.2006 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 10.04.2006 do 12.05.2006

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 76, z 30.03.2006

Uchwalenie – uchwała Nr LX/1925/2006 z 27.06.2006 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 97, poz. 2641, z 14.08.2006 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

115.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wyzwolenia, ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej

Andrzej Ptaszkiewicz

Pow. 76,75 ha

 

Część ustaleń planu została  zmieniona przez plan nr 177 oraz plan nr 198 (zmiana planu)

Uchwała o przystąpieniu - Nr LVIII/1847/2006 z dnia 16.05.2006 roku

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 121, z 25.05.2006 r.

Opinia MKUA – nr 8/2006 z 14.12.2006 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 29.06.2007 do 27.07.2007

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 25, z 22.06.2007

Ponowne wyłożenie fragmentu planu – od 19.11.2007 r. do 17.12.2007 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 45, z 9.11.2007

Uchwalenie – uchwała Nr XXI/586/2008 z 22.02.2008 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 90, poz. 1904, z 16.05.2008

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

116.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Lipniku, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym

Magdalena Wiencek

Pow. 161,24 ha

 

Plan uchylił część planu 36 (36_L15)

Uchwała o przystąpieniu Nr LXIII/2070/2006 z 10.10.2006

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 46, z 17.11.2006 r.

Opinia MKUA – nr 12/2009 z 2.12.2009 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 15.10.2010 do 16.11.2010 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 39, z 1.10.2010 r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 15.07.2011 r. do 12.08.2011 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 27, z 8.07.2011 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XXII/576/2012 z 25.09.2012 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4617, z 12.11.2012 r.

 

Plan został zaskarżony przez Wojewodę Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (skarga
z dnia 13.10.2016 r.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 25.08.2017 roku (sygn. II SA/GL 1155/16) stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej terenów oznaczonych jako:

- od 116_U,P-01 do 116_U,P-11;

- od 116_P-01 do 116_P-07;

- 116_O,P-01,

- 116_O,P-02;

- od 116_ZI-01 do 116_ZI-03.

Wobec nie wniesienia przez Gminę Bielsko-Biała skargi kasacyjnej na wyrok WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z dniem 26.10.2017 roku uchwała przestała obowiązywać w zakresie określonym wyrokiem WSA.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

118.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej

Magdalena Marek

Pow. 126,58 ha 

 

Ustalenia tego planu zostały częściowo zmienione przez ustalenia planów nr 168 (wcześniej 156 – zmiana planu) oraz plan 201 (zmiana planu)

 Plan uchylił część planu15 (15_E5, 15_E6 i 36(36_K6)

Uchwała o przystąpieniu – Nr LXIII/2072/2006 z 10.10.2006 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 49, z 8.12.2006 r.

Opinia MKUA – nr 8/2007 z 14.12.2007 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.06.2010 do 30.06.2010 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 20, z 21.05.2010 r.

Ponowne wyłożenie fragmentów planu – od 10.01.2011 do 7.02.2011 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 52, z 31.12.2010 r.

Uchwalenie - uchwała Nr VIII/168/2011 z 7.06.2011 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 169, poz. 3139, z 5.08.2011r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

119

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny pomiędzy linią kolejową, ulicami Paproci, Bystrzańską i Generała Maczka, oraz potokiem Straceńskim, w obrębach Mikuszowice Krakowskie i Mikuszowice Śląskie w Bielsku-Białej

Beata Jaromin – Kapusta

Pow. 48,37 ha

 

Ustalenia planu zostały częściowo zmienione przez plan nr 169, 181 (zmiana planu)

 Plan zostanie częściowo zmieniony przez zmianę planów nr 182 – tylko w zakresie stref zagrożenia powodziowego

Uchwała o przystąpieniu – Nr LXIV/2120/2006 z 24.10.2006

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 512, z 22.12.2006 r.

Opinia MKUA – nr 3/2008 z 1.07.2008 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu - od 30.03.2009 do 28.04.2009 (ogłoszenie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 12, z 20.03.2009 r.)

Uchwalenie – uchwała Nr XLV/1093/2009 z 25.08.2009 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 179, poz. 3270, z 7.10.2009 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

120

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w obrębie Lipnik, w rejonie ulic: Lipnickiej, Tkaczy, Wiosennej, Świerkowej

Grzegorz Gleindek

Pow. 6,43 ha

 

Plan zmienił częściowo ustalenia planu 55

Uchwała o przystąpieniu – Nr LXIV/2121/2006 z 24.10.2006 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, nr 44, z 3.11.2006 r.

Opinia MKUA – nr 2/2007 z 14.03.2007 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 14.05.2007 do 12.06.2007

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 18, z 4.05.2007

Uchwalenie – uchwała Nr XV/362/2007 z 18.09.2007 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 187, poz. 3436 z 5.11.2007

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

121

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług, obejmujący tereny położone w obrębie Komorowice Krakowskie, w rejonie boiska, pomiędzy ulicami Olimpijską i Laurową

Grzegorz Gleindek

Pow. 1,55 ha

Plan uchylił plan nr 85

 Plan zostanie częściowo zmieniony przez zmianę planów nr 182 – tylko w zakresie stref zagrożenia powodziowego

Uchwała o przystąpieniu – Nr LXIV/2122/2006 z 24.10.2006 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 44, z 3.11.2006 r.

Opinia MKUA – nr 1/2007 z 14.03.2007 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 4.06.2007 do 4.07.2007 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 21, z 25.05.2007 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XV/361/2007 z 18.09.2007 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 187, poz. 3435, z 5.11.2007 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

122

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy północno-zachodniej granicy miasta, na wschód od ulicy Klubowej (zmiana nazwy na Aleję Gen. Andersa) do ulicy Bohaterów Monte Cassino w Bielsku-Białej

Maria Kurzak

Pow. 17,68 ha

Część ustaleń planu została zmieniona przez plan nr 143

Uchwała o przystąpieniu – Nr III/32/2006 z 28.12.2006

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 56, z 7.03.2007

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 27.06.2008 do 25.07.2008 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 24, z 13.06.2008

Ponowne wyłożenie fragmentu planu – od 20.10.2008 do 18.11.2008 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 41, z 10.10.2008

Uchwalenie – uchwała Nr XL/944/2009  z dnia 7.04.2009

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 92, poz. 2000, z 29.05.2009 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

123

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej

Maria Kurzak

Pow. 211 ha

Uchwała o przystąpieniu – Nr V/84/2007 z 20.02.2007

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 117 21.05.2007

Opinia MKUA – nr 11/2009 z 2.12.2009 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 16.11.2012 do 14.12.2012 r.

Ogłoszenie w prasie, Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto z 9.11.2012 r.

Ponowne wyłożenie fragmentów projektu planu – od 26.04.2013 r. do 28.05.2013 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto, z 19.04.2013 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XXXII/800/2013 z 25.06.2013

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4811, z 8.07.2013 r.

Wojewoda Śląski wobec uchwały wydał rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IFIII.4131.34.2013 z dnia 2.08.2013 roku, w którym stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej zapisów:

- § 18 pkt. 1 lit. b w zakresie słów: „we wschodniej części terenu”

- § 19 pkt. 2 lit. b

w/w zapisy przestały obowiązywać, w pozostałej części uchwała obowiązuje

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

124

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, usług i terenów zieleni, dla rejonu ul. Kolistej w Bielsku-Białej

Andrzej Ptaszkiewicz

Pow. 101,36 ha

 

Część ustaleń planu została zmieniona przez plan 151, będzie zmieniona przez plan nr 158

Uchwała o przystąpieniu – Nr XVI/408/2007 z 16.10.2007

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 45, z 9.11.2007 r.

Opinia MKUA – nr 2/2008 z 17.06.2008 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 29.09.2008 do 28.10.2008

Ogłoszenie prasowe – Dziennik Zachodni, z 22.09.2008

Ponowne wyłożenie – od 27.04.2009 do 27.05.2009 ogłoszenie w prasie - Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 16, 17.04.2009 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XLV/1092/2009 z 25.08.2009 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 179, poz. 3269, z 7.10.2009 r.

Złożono 2 skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego: 
1. W sprawie 1-szej– wyrok WSA z 4.11.2011 roku wydał wyrok, w którym, w częściach odnoszących się do Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Gościnna Dolina”, stwierdził nieważność:

1) § 5 pkt. 6 lit. e in fine oraz § 16 – w zakresie odnoszącym się do jednostek Z-2 i Z-3,

2) § 12 i § 8 pkt. 2 w zakresie odnoszącym się do jednostki MN-03

Na wyrok WSA Gmina wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem z dnia 25.04.2012 roku oddalił skargę kasacyjną

2. W spawie 2-giej – postanowienie WSA (sygnatura akt: II SA/GL 621/11) - odrzucenie skargi

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

125

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu.

Elżbieta Węgrzyn

Pow. 50,00 ha

 

Plan został  częściowo zmieniony przez plan188, zostanie zmieniony  przez zmianę planów nr 182 – tylko w zakresie stref zagrożenia powodziowego

Uchwała o przystąpieniu – Nr XX/559/2008 z 29.01.2008

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 16 z 18.04.2008 r.

Opinia MKUA – nr 6/2009 z 4.08.2009 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 18.09.2009 r. do 16.10.2009 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 37 z 11.09.2009 r.

Uchwalenie – uchwała Nr L/1182/2009 z 22.12.2009 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 31, poz. 445, z 23.02.2010 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

126

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, usług i zieleni w rejonie ulicy Braterskiej w Bielsku-Białej

Andrzej Ptaszkiewicz

Pow. 29,72 ha

Część ustaleń planu została zmieniona przez plan nr 149

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXI/585/2008 z 22.02.2008 r.

Ogłoszenie w prasie – 28.03.2008 (Nr 13, Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała)

Opinia MKUA – nr 5/2008 z 27.11.2008 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 6.04.2009 do 7.05.2009 (Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 13, z 27.03.2009 r.)

Uchwalenie – uchwała Nr XLIV/1064/2009 z 30.06.2009

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 148, poz. 2929, z 19.08.2009

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

128.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony pomiędzy Aleją Armii Krajowej, ulicami Młodzieżową i Karbową oraz granicą zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Gościnna Dolina”

Andrzej Ptaszkiewicz

Pow. 43,20 ha

 

ustalenia planu zostały częściowo zastąpione ustaleniami planu nr 157 oraz przez plan nr 163

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXIV/647/2008 z 29.04.2008

Ogłoszenie w prasie – 13.06.2008 (Nr 24, Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała)

Opinia MKUA – nr 2/2010 z 1.04.2010 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu - od 3.01.2011 do 1.02.2011 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 50, z 17.12.2010 r.

Uchwalenie – uchwała Nr VIII/169/2011 z 7.06.2011 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl.. Nr 163 poz. 3034 z 1.08.2011 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

129

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny północnego stoku góry Łysej położone pomiędzy drogą ekspresową S-69, ulicami Górską, Wczasową, Prostą oraz granicą Parku Krajobrazowego Beskidu Małego.

Beata Jaromin – Kapusta

Pow. 152,64 ha

 

Ustalenia planu zostały częściowo zmienione przez plany nr 164 i 172.

Ustalenia planu zostaną częściowo zmienione przez plany 180, 192
i 205 (zmiana planu)

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXIX/773/2008 z 23.09.2008

Ogłoszenie w prasie – 10.10.2008 (Nr 41, Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała)

Opinia MKUA – nr 10/2009 z 1.12.2009 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 3.01.2011 do 1.02.1011 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 49, z 10.12.2010 r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu fragmentów planu – od 20.06.2011 do 19.07.2011 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 23, z 10.06.2011 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XIII/296/2011 z 22.11.2011 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 349, z 20.01.2012 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

130

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren przy ulicy Rudawka w Wapienicy w Bielsku-Białej

Małgorzata Tyrlik

Pow. 5,14 ha 

 

Plan zmienił część ustaleń planu 
nr 110

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIV/845/2008 z dnia 9.12.2008 r.

Ogłoszenie w prasie – 19.12.2008 (Nr 51, Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała)

Opinia MKUA – nr 3/2009 z 10.06.2009 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu od 3.08.2009 r. do 31.08.2009 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 174 z 27.07.2009

Uchwalenie – uchwała Nr L/1181/2009 z 22.12.2009 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 31, poz. 444, z 23.02.2010 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

131

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej

 Elżbieta Węgrzyn

Pow. 114,47 ha

 

Ustalenia planu zostały częściowo zmienione przez plan nr 163, 194

Plan zostanie częściowo zmieniony przez zmianę planów nr 182 – tylko w zakresie stref zagrożenia powodziowego

Plan zostanie częściowo zmieniony przez plan nr 195 (zmiana planu)

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVII/896/2009 z dnia 17.02.2009 r.

Ogłoszenie w prasie – 27.02.2009 (Nr 9, Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała)

Opinia MKUA – nr 9/2009 z 1.12.2009 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 22.02.2010 r. do 22.03.2010 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 38, z 15.02.2010 r

Ponowne wyłożenie – od 27.06.2011 DO 25.07.2011 R.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 24,z 17.06.2011 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XIII/294/2011 z 22.11.2011 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 119, z 12.01.2012 r.

Plan został zaskarżony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach przez Stowarzyszenie Olszówka

Wyrok WSA z dnia 27.09.2012 roku – oddalenie skargi

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

132

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony w Wapienicy, w rejonie ulicy Leśników

Dominik Gawlas

Pow. 0,31 ha

 

Plan zmienił część ustaleń planu 66

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVII/897/2009 z dnia 17.02.2009 r.

Ogłoszenie w prasie – 6.03.2009 (Nr 10, Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała)

Opinia MKUA – nr 8/2009 z 7.09.2009 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu od 1.02.2010 r. do 1.03.2010 r.

Ogłoszenie w prasie – 22.01.2010 (Nr 3, Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała)

Uchwalenie – uchwała Nr LVIII/1357/2010 z 29.06.2010

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl.. Nr 169 poz. 2768 z 02.09.2010

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

133

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej.

Magdalena Marek

Pow. 102,23 ha

 

Ustalenia tego planu zostały częściowo zmienione ustaleniami planu nr 156 (zmiana planu)

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVIII/920/2009 z dnia 10.03.2009 r.

Ogłoszenie w prasie – 20.03.2009 r. (Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 12, z 20.03.2009 r.)

Opinia MKUA – nr 7/2009 z 7.09.2009 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu od 10.11.2009 do 9.12.2009 r.

Ogłoszenie w prasie – 3.11.2009 r. (Nr 258, Dziennik Zachodni)

Uchwalenie – uchwała Nr LIV/1274/2010 z dnia 27.04.2010 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 107, poz. 1780, z 15.06.2010 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

134

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia położonego na zachód od rzeki Białej do terenów kolejowych

Pow.

Maria Witosławska

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIII/1019/2009 z dnia 2.06.2009 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała (Nr 28 z 10.07.2009 r.)

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

135

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami:3 Maja, Piastowską, Wyspiańskiego, Sobieskiego oraz Nad Niprem

Pow.54,74 ha

Elżbieta Węgrzyn

 

Plan zmienił częściowo ustalenia planu nr 6

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIII/1017/2009 z dnia 2.06.2009 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała (Nr 28 z 10.07.2009 r.)

Opinia MKUA – nr 7/2016 z 28.04.2016 r.\

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 7.10.2016 roku do dnia 27.10.2016 roku Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 20/2016 z dnia 30.09.2016 roku

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 10.03.2017 r. do 30.03.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 00/2017 z 3.03.2017 roku

Uchwalenie – uchwała Nr XXXI/587/2017 z 20.06.2017 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3860, z 29.06.2017 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

138

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg ul. „Nowo-Piekarskiej” (nazwa robocza), przyjętego uchwałą Nr LVIII/1848/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 maja 2006 roku

Ustalenia zmiany planu zostały uchylone przez plan nr 179 (z wyjątkiem fragmentu terenu oznaczonego na rysunku planu nr 138_KDZ-02A)

Andrzej Ptaszkiewicz

Pow. 2,80 ha

 

Zmiana dotyczy planu nr 91

Ustalenia zmiany planu zostały uchylone przez plan nr 154 (z wyjątkiem fragmentu terenu oznaczonego na rysunku planu nr 138_KDZ-02A)

Uchwała o przystąpieniu – Nr LIV/1271/2010 z dnia 27.04.2010 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 19, z 14.05.2010 r.

Opinia MKUA – nr 5/2010 z 1.12.2010 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 24.02.2011 do 24.03.2011 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 38, z 16.02.2011

Uchwalenie – uchwała Nr VII/138/2011  z  17.05.2011 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2849, z 18.07.2012

Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały (IF/III/0911 z 24.06.2011 r.)

Gmina Bielsko-Biała złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21.10.2011 roku - uchylenie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody (sygnatura akt: II SA/GL 626/11).

Na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Wojewoda Śląski złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22.03.2012 roku - oddalenie skargi kasacyjnej (sygnatura akt: II OSK 188/12), co oznacza, że uchwała nie utraciła mocy obowiązującej

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

139

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług (uchwała Nr L/1642/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 listopada 2005 roku) oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej wschodniej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła „Krakowska” (uchwała Nr LXIII/2068/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 października 2006 roku).

Andrzej Ptaszkiewicz

Pow. 231,20 ha

 

Zmiana planu zmieniła część ustaleń planu nr 88 i planu nr 35 (dla terenu oznaczonego symbolem N)

Część ustaleń ww. planów została zmieniona przez plan 197

Uchwała o przystąpieniu – Nr LIV/1272/2010 z dnia 27.04.2010 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 19, z 14.05.2010 r.

Opinia MKUA – nr 4/2010 z 1.12.2010 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.07.2011 do 24.08.2011 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 28, z 15.07.2011

Uchwalenie – uchwała Nr XV/335/2012 z 24.01.2012

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1115, z 8.03.2012 r.

Wojewoda Śląski wniósł skargę na plan do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5.11.2012 roku - stwierdzenie nieważności uchwały. Gmina Bielsko-Biała nie wniosła skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, co oznacza, że uchwała przestała obowiązywać od dnia 28.02.2013 r

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 15.04.2013 r. do 15.05.2013 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 5.04.2013 r.

Ponowne uchwalenie – uchwała Nr XXXII/802/2013 z 25.06.2013 r.

Ponowne ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4813, z 8.07.2013 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

140

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony w Komorowicach Krakowskich, w rejonie ulic Krompareckiej, Dusznickiej i Jasna Rola.

Dominik Gawlas

Pow. 31,89 ha

 

Część ustaleń tego planu zastąpiła niektóre ustalenia planu nr 67

Uchwała o przystąpieniu – Nr LIV/1273/2010 z dnia 27.04.2010 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 20, z 28.05.2010 r.

Opinia MKUA – nr 2/2011 z 6.05.2011 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 3.10.2011 do 31.10.2011 r.

Ogłoszenie w prasie, Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto z 23.09.2011 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XVII/408/2012 z 27.03.2012

Wojewoda Śląski stwierdził nieważność uchwały w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego Nr IF.III.4131.28 z dnia 4.05.2012 roku (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 10.05.2012 roku, poz. 1934

Rozstrzygnięcie było zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach – sąd wyrokiem z dnia 8.10.2012 roku oddalił skargę.

Gmina Bielsko-Biała nie wniosła skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w związku z czym uchwała nie obowiązuje.

Ponowne uchwalenie – uchwała Nr XXXIV/840/2013 z 24.09.2013 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5925, z dnia 3.10.2013 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

141

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony w Komorowicach Śląskich przy północnej granicy miasta, w rejonie ulic Czeladniczej i Królewskiej

Pow.

Dominik Gawlas

Plan zmieni część ustaleń planu nr 36

Uchwała o przystąpieniu – Nr LIX/1386/2010 z 31.08.2010 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 38, z 24.09.2010 r.

Opinia MKUA – nr 4/2011 z 27.06.2011 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od dnia 28.02.2013 r. do 28.03.2013 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto, z 15.02.2013 r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 23.05.2016 do 13.06.2016 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej Nr 9/2016 z 29.04.2016 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

142

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący Centrum Wapienicy

Magdalena Marek

Pow. 95 ha

 

Plan zmienił część ustaleń planu nr 66

Uchwała o przystąpieniu – Nr LVII/1322/2010 z 8.06.2010 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 24, z 18.06.2010 r.

Opinia MKUA – nr 1/2011 z 6.05.2011 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 17.12.2012 do 18.01.2013 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała nasze miasto z 7.12.2012 r.

Ponowne wyłożenie fragmentów planu – od 15.04.2013 r. do 15.05.2013 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto, z 5.04.2013 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XXXII/801/2013 z 25.06.2013

Ponowne wyłożenie fragmentów planu – od 6.09.2013 do 4.10.2013 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto, z 30.08.2013 r.

Ponowne uchwalenie – uchwała Nr XXXVII/901/2013 z 20.12.2013 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4812, z 8.07.2013 r.

Wojewoda Śląski wobec uchwały wydał rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IFIII.4131.32.2013 z dnia 2.08.2013 roku, w którym stwierdził nieważność uchwały.

Gmina Bielsko-Biała nie wniosła skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 66, z 8.01.2014 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

143

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy północno-zachodniej granicy miasta, na wschód od Alei Gen. Andersa do ulicy Bohaterów Monte Cassino w Bielsku-Białej (uchwała Nr XL/944/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 7 kwietnia 2009 roku)

Maria Kurzak.

Pow. 3,49 ha

 

Plan zmienił część ustaleń planu nr 122

Uchwała o przystąpieniu – Nr LIX/1385/2010 z 31.08.2010

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 37, z 17.09.2010 r.

Opinia MKUA – nr 6/2010 z 1.12.2010 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 9.05.2011 do 6.06.2011, ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 17, z 29.04.2011 r.

Uchwalenie – uchwała Nr IX/199/2011 z 28.06.2011 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 185, poz. 3460, z 23.08.2011 r

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

144

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Tokarskiej, T.T .Jeża i M. Lermontowa

Pow. 37,17 ha

Elżbieta Węgrzyn

Uchwała o przystąpieniu – Nr LIX/1387/2010 z 31.08.2010 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 37, z 17.09.2010 r.

Opinia MKUA  -  nr 1/2012 z 14.03.2012 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 29.07.2016 do 19.08.2016 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej – Nr 15/2016 z 22.07.2016 r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu fragmentów projektu – od 28.07.2017 do 17.08.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej, Nr 15/2017 z 21.07.2017 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XXXV/693/2017 z 21.11.2017 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6397, z 30.11.2017 r.

Uchwała została zaskarżona przez Wojewodę Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 7.09.2018 r. – stwierdzenie nieważności uchwały w części dotyczącej nieruchomości położonej przy ulicy Komorowickiej 84 (sygnatura akt: II SA/Gl 449/18).

Wobec nie wniesienia przez Gminę Bielsko-Biała skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie na ww. wyrok, zapis planu przestał obowiązywać z dniem 16.11.2018 roku

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

146

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69 na odcinku od węzła „Komorowice- Rosta” do węzła „Krakowska”, dla terenów położonych w rejonie ul. Grabowej

Andrzej Ptaszkiewicz

Pow. 2,05 ha

 Plan zmienił część ustaleń planu nr 88

Uchwała o przystąpieniu – Nr III/28/2010 z 28.12.2010 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 8, z 25.02.2011 r.

Opinia MKUA – nr 9/2011 z 25.11.2011 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 16.04.2012 do 17.05.2012 r.

Ogłoszenie w prasie, Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto z 6.04.2012 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XX/521/2012 z 26.06.2012 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3444, z 16.08.2012 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

147

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług w Wapienicy przy ulicy Cieszyńskiej i zachodniej granicy miasta, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXIV/1065/2004 z dnia 28.09.2004 roku

Jacek Zawiła

Pow. 0,94 ha

 

Plan zmienił część ustaleń planu nr 78

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr V/87/2011 z 8.03.2011 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 12, z 25.03.2011 r.

Opinia MKUA – nr 5/2011 z 27.06.2011 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 25.01.2013 do 22.02.2013 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto, z 18.01.2013 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XXXII/798/2013 z 25.06.2013 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4809, z 8.07.2013 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

148

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług obejmującego tereny położone w gminie katastralnej Komorowice Krakowskie w rejonie ulic Samotnej i Groszkowej

Andrzej Ptaszkiewicz

Pow. 18,75 ha

 

Plan zmienił część ustaleń planu nr 48

Uchwała o przystąpieniu – Nr VII/139/2011 z 17.05.2011 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 23, z 10.06.2011 r.

Opinia MKUA – nr 11/2011 z 25.11.2011 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 16.04.2012 do 17.05.2012 r.

Ogłoszenie w prasie, Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto z 6.04.2012 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XX/523/2012 z 26.06.2012 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3445, z 16.08.2012

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 22.02.2013 roku stwierdził nieważność uchwały

Opinia MKUA – Nr 2/2014 z 23.01.2014 r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 28.04.2014 do 27.05.2014 r.

Ogłoszenie w prasie –  Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8 z 18.04.2014 r.

Ponowne uchwalenie – uchwała Nr XLIV/1076/2014 z 26.08.2014 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4542, z 9.09.2014 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

149

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w obrębie Komorowice Krakowskie w rejonie ulic: Hałcnowskiej, Braterskiej, Bliźniaczej,

Andrzej Ptaszkiewicz

Pow. 4,59 ha

 

Plan zmienił  część ustaleń planu
 nr 126
 

Uchwała o przystąpieniu – Nr VII/140/2011 z 17.05.2011 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 23, z 10.06.2011 r.

Opinia MKUA – nr 14/2011 z 16.12.2011 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 10.09.2012 do 8.10.2012 r.

Ogłoszenie w prasie, Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto z 31.08.2012 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XXVII/699/2013 z 26.02.2013 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2283, z 12.03.2013 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

150

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Międzyrzecze Górne, w rejonie węzła „Międzyrzecka”,

Małgorzata Tyrlik

Pow. 0,93 ha

 

Plan zmienił  część ustaleń planu
 nr 53 i cz. 90

Uchwała o przystąpieniu – Nr VII/141/2011 z 17.05.2011 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 24, z 17.06.2011 r.

Opinia MKUA – nr 12/2011 z 16.12.2011 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 7.05.2012 do 4.06.2012 r.

Ogłoszenie w prasie, Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto z 20.04.2012 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XXII/577/2012 z 25.09.2012 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4618, z 12.11.2012 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

151

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w obrębie Kamienica, w rejonie ulicy Gościnnej i potoku Dębowiec. 

Pow.1,03 ha

Andrzej Ptaszkiewicz

Plan zmieni część ustaleń planu nr 124

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr VII/142/2011 z 17.05.2011 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 23, z 10.06.2011 r.

Opinia MKUA – nr 10/2011 z 25.11.2011 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 24.07.2012 do 22.08.2012 r.

Ogłoszenie w prasie, Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto z 6.07.2012 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XXIV/622/2012 z 27.11.2012 r.

Uchwała nie obowiązuje, z uwagi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego IF.III.4131.1.20 z 7.01.2013 r.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze Gmina Bielsko-Biała wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23.05.2013 roku - oddalenie skargi.

Wobec nie wniesienia przez Gminę skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, uchwała przestała obowiązywać.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.02.2016 do 17.03.2016 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 4/2016 z  19.02.2016 r.

Ponowne uchwalenie – uchwała  Nr XVII/322/2016 z 26.04.2016 r.

Po ponownym uchwaleniu Wojewoda Śląski zatwierdził uchwałę i ją ogłosił.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 2566, z 9.05.2016 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

152

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Ronda Hulanka

Andrzej Ptaszkiewicz

Pow. 5,44 ha

Plan zmienił  część ustaleń planu   nr 2

Uchwała o przystąpieniu – Nr VII/137/2011 z 17.05.2011 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 23, z 10.06.2011 r.

Opinia MKUA – nr 15/2011 z 16.12.2011 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 24.07.2012 do 22.08.2012 r.

Ogłoszenie w prasie, Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto z 6.07.2012 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XXIV/623/2012 z 27.11.2012 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 209, z 9.01.2013 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

155

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny w sąsiedztwie bulwarów rzeki Białej, w rejonie ulic Partyzantów i Leszczyńskiej

Pow. 1,87 ha

Magdalena Wiencek

Plan zmienił część ustaleń planu nr 102

Uchwała o przystąpieniu  -  Nr XVIII/464/2012 z 24.04.2012 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 1.06.2012 r.

Opinia MKUA – Nr 1/2014 z 23.01.2014 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 12.08.2016 do 1.09.2016 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej, Nr 16/2016 z 5.08.2016 r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 2.01.2017 do 23.01.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej, Nr 23/2016 z  23.12.2016 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XXXII/610/2017 z 29.08.2017 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 4716 z 6.09.2017 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

156

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej (Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LIV/1274/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl., Nr 107, poz. 1780, z dnia 15 czerwca 2010 r.) oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulic Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej (Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr VIII/168/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl., Nr 169, poz. 3139, z dnia 5 sierpnia 2011 r.)

Magdalena Marek

Pow. 56,50 ha

 

Zmiana planów zmieniła część ustaleń planu nr 133 i nr 118

Uchwała o przystąpieniu - Nr XIX/485/2012 z 29.05.2012 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 8.06.2012 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 28.01.2013 r. do 25.02.2013 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto, z 18.01.2013 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XXXII/803/2013 z 25.06.2013 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4814, z 8.07.2013 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

157

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie Al. Armii Krajowej, ul. Młodzieżowej i ul. Karbowej

Andrzej Ptaszkiewicz

Pow. 21,40 ha

 

plan częściowo zastąpił ustalenia planu nr 128

Uchwała o przystąpieniu - Nr XIX/484/2012 z 29.05.2012 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 29.06.2012 r.

Opinia MKUA - nr 1/2013 z 8.05.2013 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 16.09.2013 do 15.10.2013 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto, z 6.09.2013 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XXXIX/932/2014 z 25.02.2014 r

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1384, z 7.03.2014 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

158

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położone w rejonie potoku Kamienickiego II, między al. Gen. Władysława Andersa i ul. Gościnną.

pow.

Andrzej Ptaszkiewicz

Plan zmieni częściowo ustalenia planu nr 124

 

 

Uchwała o przystąpieniu  -  Nr  XX/524/2012 z  26.06.2012 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 13.07.2012 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.07.2013 r. do 29.07.2013 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała, nasze miasto, z 24.05.2013 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.07.2013 r. do 29.07.2013 r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.09.2016 do 17.10.2016 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 19/2016 z 16.09.2016 r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 13.07.2020 do 7.08.2020 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 12/2020 z 26.06.2020 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

159

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadzający zakaz zabudowy, w celu ochrony terenu zieleni w rejonie potoku Krzywa w Bielsku-Białej, na wschód od drogi ekspresowej S-69 i na północ od torów kolejowych

Magdalena Marek

Pow. 60,55 ha

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXIV/627/2012 z 27.11.2012 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 7.12.2012 r.

Opinia MKUA – nr 4/2014 z 5.02.2014 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 30.05.2014 r. do 30.06.2014 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała z 23.05.2014 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XLIV/1075/2014 z 26.08.2014 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 4541, z 9.09.2014 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

160

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadzający zakaz zabudowy w celu ochrony terenów zieleni w Bielsku-Białej

Magdalena Marek

Pow. 300 ha

 

Plan zostanie częściowo zmieniony przez zmianę planów nr 182 – tylko w zakresie stref zagrożenia powodziowego

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXIV/626/2012 z 27.11.2012 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 7.12.2012 r.

Opinia MKUA – nr 3/2014 z 5.02.2014 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 30.05.2014 r. do 30.06.2014 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała z 23.05.2014 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XLIV/1074/2014 z 26.08.2014 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 4540, z 9.09.2014 r

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

161

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w rejonie ulic: Witosa, Saskiej, Serdecznej, Księżycowej, Porąbki, Wyzwolenia, Suchy Potok, Krzemionki

Pow.

Małgorzata Tyrlik

Plan zmieni część ustaleń planów nr: 35,  36,  88 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXIX/725/2013 z 26.03.2013 r.

Ogłoszenie prasowe – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 26.04.2013 r.

Opinia MKUA  - Nr 5/2016 z 27.04.2016 r.  

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

162

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

Elżbieta Węgrzyn,
Małgorzata Tyrlik

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXX/740/2013 z 23.04.2013 r.

Ogłoszenie prasowe – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 14.06.2013 r.

Opinia MKUA – nr 5/2014 z 5.02.2014 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 8.04.2015 r. do 7.05.2015 r.

Ogłoszenie prasowe – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, nr 6/2015 z 27.03.2015 r.

Opinia MKUA – nr 6/2015 z 28.05.2015 r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 5.10.2015 r. do 26.10.2015 r.

Ogłoszenie prasowe – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, nr 19/2015 z 25.09.2015 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XV/276/2016 z 9 lutego 2016 roku.

Wojewoda Śląski złożył na uchwałę skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 3.07.2017 roku (sygnatura akt: II SA/Gl 262/17) oddalił skargę

Wojewoda Śląski złożył skargę kasacyjną na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

163

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Al. Armii Krajowej, ul. Olszówką i ul. Młodzieżową

Andrzej Ptaszkiewicz,

Magdalena Marek

Pow. 16,1 ha

 

Plan zmienił w całości ustalenia planu nr  27,  oraz częściowo ustalenia planów nr: 
     36_O4, 36_O5, 
     111,
    
128,
    
131

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXII/804/2013 z 25.06.2013 r.

Ogłoszenie prasowe – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 5.07.2013 r.

Opinia MKUA – nr 6/2014 z 15.04.2014 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 15.09.2014 r. do 13.10.2014 r.

Ogłoszenie prasowe – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, nr 18/2014 z 5.09.2014 r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 18.05.2015 do 16.06.2015 r.

Ogłoszenie prasowe – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 9/2015, z 8.05.2015 r.

Uchwalenie – uchwała Nr X/169/2015 z 25.08.2015 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4444 z 3.09.2015 r.

 

Wojewoda Śląski wydał w dniu 2.10.2015 roku rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IF.III.4131.1.73.2015 w którym stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej zapisu w §7 pkt 1 lit. b.

Wobec nie wniesienia przez Gminę Bielsko-Biała skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, weszło ono w życie w dniu  2.11.2015 roku, co oznacza, że od tego dnia uchwała w tym zakresie nie obowiązuje.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

164

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony po wschodniej stronie drogi ekspresowej S69, w rejonie ulicy Jeździeckiej

 Pow.3,62 ha

Jacek Zawiła

Plan zmieni część ustaleń planu nr 129

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXII/796/2013 z 25.06.2013 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z  9.08.2013 r.

Opinia MKUA – nr 2/2015 z  28.05.2015 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 12.02.2016 do 3.03.2016 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 3/2016 z  5.02.2016 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XVII/323/2016 z 26.04.2016 r. 

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 2567 z 9.05.2016 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

166

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na południe od wzgórza „Trzy Lipki” w rejonie ulic Juhasów, Pienińskiej i Muszlowej  w obrębie Stare Bielsko

Pow. 30,6 ha

Maria Witosławska

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXV/858/2013 z 29.10.2013 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, z 22.11.2013 r.

Opinia MKUA – Nr 11/2016 z 22.06.2016 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 2.01.2017 do 23.01.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy w Bielsku-Białej,
Nr 23/2016 z  23.12.2016 r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 2.06.2017 do 22.06.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy w Bielsku-Białej,
Nr 11/2017 z  26.05.2017 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XXXV/692/2017 z 21.11.2017 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 6396 z 30.11.2017 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

167

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla stadionu piłkarskiego położonego przy ul. Żywieckiej i ul. Rychlińskiego

Andrzej Ptaszkiewicz

Pow. 4,46 ha

 

Ustalenia planu uchyliły ustalenia planu nr 93 i nr 137 (zmiany planu) i częściowo ustalenia planu nr 100

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVII/902/2013 z 20.12.2013 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, z 24.01.2014 r.

Opinia MKUA – nr 7/2014 z 3.06.2014 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.08.2014 do 1.09.2014

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, nr 15/2014, z 25.07.2014 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XLV/1099/2014 z 30.09.2014 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5096 z 8.10.2014

Wojewoda Śląski wydał w dniu 7.11.2014 roku rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IFIII.4131.58.2014, w którym stwierdził nieważność uchwały w całości.

Wobec nie wniesienia przez Gminę Bielsko-Biała skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, uchwała przestała obowiązywać.

Plan został ponownie skierowany do Rady Miejskiej, celem uchwalenia, bez ponawiania procedury planistycznej i następnie ponownie uchwalony

Ponowne uchwalenie – uchwała  Nr II/15/2014 z 9.12.2014 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. – poz. 6563, z 17.12.2014 r

.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

168

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny w Kamienicy – w rejonie skrzyżowania ulic Jeżynowej i Rysiej, przy ul. Łuczników oraz w rejonie ul. Skarpowej

Magdalena Marek

Pow. 3,40 ha

 

Plan zmienił część ustaleń planów nr: 61, 118

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIX/934/2014 z 25.02.2014 r.

Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, z 7.03.2014 r.

Opinia MKUA - nr /2014 z 19.11.2014 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 12.06.2015 r. do 10.07.2015 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 11/2015 z 5.06.2015 r.

Uchwalenie - uchwała Nr X/168/2015 z 25.08.2015 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4443 z 3.09.2015 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

169

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Przemysłowej

pow. 0,13 ha

Jacek Zawiła

 

Plan zmienił  część ustaleń planu nr 119

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVIII/915/2014 z 4.02.2014 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 6/2014, z 21.03.2014 r.

Opinia MKUA – nr 3/2015 z 28.05.2015 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 18.09.2015 r. do 8.10.2015 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 18/2015 z 11.09.2015 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XV/275/2016 z 9.02.2016 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1195 z 19.02.2016 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

170

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na stoku Dębowca, w rejonie ul. Karpackiej

Andrzej Ptaszkiewicz

Pow. 2,50 ha

 

Plan zmienił  część ustaleń planu nr 99

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIX/933/2014 z 25.02.2014 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 6/2014, z 21.03.2014 r.

Opinia MKUA - nr /2014 z 19.11.2014 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 15.06.2015 r. do 13.07.2015 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 11/2015 z 5.06.2015 r.

Uchwalenie – uchwała Nr X/167/2015 z 25.08.2015 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4442 z 3.09.2015 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

172

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Wczasowej

Pow.0,14 ha

Jacek Zawiła

 

Plan zmienił część ustaleń planu nr 129 (cz. jednostki 129_ZO,WS-01)

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVIII/916/2014 z 4.02.2014 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 6/2014, z 21.03.2014 r.

Opinia MKUA – nr 4/2015 z 28.05.2015 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 12.02.2016 do 3.03.2016 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 3/2016 z  5.02.2016 r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 17.06.2016 do 7.07.2016 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej, Nr 12/2016 z 10.06.2016 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XX/383/2016 z 30.08.2016 r. 

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4566 z  09.09.2016 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

173

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Hałcnów w rejonie ulic Zagrody i Jakuba Jasińskiego

pow. 0,23 ha

Małgorzata Tyrlik

 

Plan zmieni część ustaleń planu nr 35_G

Uchwała o przystąpieniu – Nr XL/958/2014 z 25.03.2014 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2014, z  18.04.2014 r.

Opinia MKUA  -  nr  /2014 z 19.11.2014 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 29.06.2015 r. do 27.07.2015 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 12/2015 z  19.06.2015 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XIII/221/2015 z 24.11.2015 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6505 z  8.12.2015 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

175

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren stacji paliw przy ul. Żywieckiej,
w rejonie węzła z drogą ekspresową S 69

Pow. 0,55 ha

Magdalena Wiencek

Plan zmienił w całości ustalenia planu nr 13

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLI/977/2014 z 29.04.2014 r.
Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 11/2014, z  30.05.2014 r.
Opinia MKUA – nr 3/2016 z 27.04.2016 r.
Wyłożenie do publicznego wglądu – od 12.08.2016 do 1.09.2016 r.
Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 16/2016 z 5.08.2016 r.
Uchwalenie – uchwała Nr XXV/476/2017 z 31.01.2017 r.
Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 846 z  9.02.2017r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

176

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy przy ulicy Regera, w rejonie ulicy Alabastrowej i północnej części cieku Palenica

pow.. 3.95 ha

Dominik Gawlas

 

Plan zmieni część ustaleń planu nr 107

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLI/979/2014 z 29.04.2014

Ogłoszenie prasowe – Magazyn samorządowy w Bielsku-Białej Nr 11/2014, z 30.05.2014 r.

Opinia MKUA – nr /2014 z 19.11.2014 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 4.05.2015 do 1.06.2015

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, nr 8/2015, z 24.04.2015 r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 18.09.2015 do 8.10.2015

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, nr 18/2015, z 11.09.2015 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XIV/244/2015 z 22.12.2015 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7776 z 31.12.2015 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

177

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla teren położonego między ul. Piekarską, ul. Wyzwolenia, terenem PKP i terenem zieleni

Andrzej Ptaszkiewicz

Pow. 15,80 ha

 

Plan zmienił część ustaleń planu nr 115

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLV/1101/2014 z 30.09.2014 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 22/2014, z 31.10.2014 r.

Opinia MKUA – nr 1/2015 z 28.01.2015 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 4.05.2015 do 1.06.2015

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, nr 8/2015, z 24.04.2015 r.

Uchwalenie – uchwała Nr X/166/2015 z 25.08.2015 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4441 z 3.09.2015 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

178

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

Elżbieta Węgrzyn

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLV/1102/2014 z 30.09.2014 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 22/2014, z 31.10.2014 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 7.08.2015 do 4.09.2015

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, nr 15/2015, z 31.07.2015 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XIII/220/2015 z 24.11.2015 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

180

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar w rejonie drogi S-69, ulicy Górskiej oraz ulicy Zawodzie w obrębie Straconka.

Pow. 5,36 ha

Beata Jaromin-Kapusta

Jacek Zawiła

Uchwała o przystąpieniu – Nr III/24/2014  z  30.12.2014 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 3/2015 z 13.02.2015 r.

Opinia MKUA – nr  6/2016 z 28.04.2016 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 21.06.2019 r. do 11.07.2019 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 12/2019 z 14.06.2019 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XII/256/2019 z 22.10.2019 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 7232 z 31.10.2019 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa

7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

181

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny pomiędzy linią kolejową, ulicami Paproci, Bystrzańską i Generała Maczka oraz potokiem Straceńskim, w obrębach Mikuszowice Krakowskie i Mikuszowice Śląskie w Bielsku-Białej (uchwała Nr XLV/1093/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2009 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl. Nr 179, poz. 3270, z dnia 7 października 2009 roku) 

Pow.16,3

Jacek Zawiła

Zmiana dotyczy planu nr 119

Uchwała o przystąpieniu – Nr VI/81/2015 z 24.03.2015 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 11/2015 z 5.06.2015 r.

Opinia MKUA – nr 2/2016 z 16.03.2016 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 22.04.2016 do 12.05.2015 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2016 z  15.04.2016 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XXI/400/2016 z 27.09.2016 r

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5006 z  6.10.2016 r..

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

182

Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu uwzględnienia obszarów przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego

 Pow.

Magdalena Marek

Zmiana dotyczy części ustaleń planów: 43,  81,  91,  102,  103,  119,  121,  125,  131,  154,  160

Uchwała o przystąpieniu – Nr X/163/2015 z 25.08.2015 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 18/2015 z  11.09.2015 r.

Opinia MKUA – Nr 14/2016 z 22.06.2016 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 27.07.2018 r. do 16.08.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 15/2018 z 20.07.2018 r.

Uchwalenie – uchwała Nr V/56/2019 z 26.02.2019 r.

Uchwała nieuprawomocniona

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

183

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji, obejmującego teren położony w Olszówce i Kamienicy, w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki, przyjętego uchwałą Nr XXXVI/881/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia 2009 roku

Pow.17,9 ha

Beata Jaromin-Kapusta

Małgorzata Tyrlik

 

Zmiana dotyczy planu nr 111, w części § 5 pkt 13 ppkt 8

Uchwała o przystąpieniu – Nr X/164/2015 z 25.08.2015 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej,

Nr 18/2015 z  11.09.2015 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.07.2016 r. do 21.07.2016 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 13/2016 z 24.06.2016 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XXIII/439/2016 z 29.11.2016 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6482 z  6.12.2016 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

184

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy przy ulicy Zapora, w rejonie rzeki Wapienica.

Pow.0,06 ha

Dominik Gawlas

Plan zmienił częściowo ustalenia planu nr 66

Urhwała o przystąpieniu – Nr X/170/2015 z 25.08.2015 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej,
Nr 18/2015 z  11.09.2015 r.

Opinia MKUA – Nr 13/2016 z 22.06.2016 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 21.10.2016 r. do 10.11.2016 roku

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 21/2016 z 14.09.2016 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XXV/475/2017 z 31.01.2017 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 845 z  9.02.2017 r. . 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

185

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

Pow.

Małgorzata Tyrlik

Uchwała o przystąpieniu – Nr X/165/2015 z 25.08.2015 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 18/2015 z  11.09.2015 r.

Opinia MKUA – Nr 8/2018 z 21.06.2018 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 7.01.2019 do 28.01.2019 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 25/2018 z 7.12.2018 r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 15.02.2019 r. do 7.03.2019 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 3/2019 z 8.02.2019 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

186

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa w celu uwzględnienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią

Pow.30,30 ha

Małgorzata Tyrlik

 

Zmiana dotyczy planu nr 1

Uchwała o przystąpieniu – Nr XIII/222/2015 z 24.11.2015 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej,

Nr 26/2015 z  18.12.2015 r.

Opinia MKUA – Nr 9/2016 z 25.05.2016 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.08.2016 do 15.09.2016 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 17/2016 z 19.08.2016 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XXIII/437/2016 z 29.11.2016 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6480 z  6.12.2016 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna
187
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, Aleją gen. Władysława Andersa, ulicą Francuską i rzeką Wapienica
Pow.  111,63

Małgorzata Tyrlik

 

Plan zmienił częściowo ustalenia planu 90

Uchwała o przystąpieniu – Nr XIII/224/2015 z 24.11.2015 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, 
Nr 26/2015 z  18.12.2015 r.

Opinia MKUA – Nr 12/2016 z 22.06.2016 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 7.10.2016 r. do 27.10.2016 roku

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 20/2016 z 30.09.2016 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XXIX/564/2017 z 23.05.2017 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3377 z  2.06.2017 r.

Uchwała obowiązywała od dnia 17.06.2017 roku do dnia 30.07.2017 roku, jednak mogła być wykonywana tylko do dnia 30.06.2017 roku, ponieważ w dniu 30.06.2017 roku Wojewoda Śląski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IFIII.4131.1.67.2017, w którym stwierdził nieważność uchwały w całości. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 30.03.1990 roku o samorządzie gminnym, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego wykonanie uchwały zostało wstrzymane, co nastąpiło w dniu 30.06.2017 roku.

Wobec nie wniesienia przez Gminę Bielsko-Biała skargi na rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, uchwała przestała obowiązywać z dniem 31.07.2017 roku.

Ponowne wyłożenie fragmentów projektu do publicznego wglądu – od 28.07.2017 do 17.08.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 15/2017 z 21.07.2017 r.

Ponowne uchwalenie – uchwała Nr XXXIII/628/2017 z 2.10.2017 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5423 z  10.10.2017 r.

Na uchwałę Nr XXXIII/628/2017 została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (skarżący: Maria i Tomasz Pomorscy)

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – oddalenie skargi (sygnatura akt: II SA/GL …..  )

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna
188

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Lwowskiej, na południe od szpitala położonego przy ul. Wyzwolenia

Pow. 0,40 ha

 Elżbieta Węgrzyn

Plan uchylił jednostkę planu 
125_ZP-04

Uchwała o przystąpieniu – Nr XIII/226/2015 z 24.11.2015 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 26/2015 z  18.12.2015 r.

Opinia MKUA – nr 15/2016 z 21.12.2016 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 10.03.2017 r. do 30.03.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 00/2017 z 3.03.2017 roku

Uchwalenie – uchwała Nr XXIX/562/2017 z 23.05.2017 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3375 z  2.06.2017

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

189

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Lipnik, w rejonie ul. Komorowickiej i ul. Rzeźniczej

Pow.2,79 ha

Andrzej Ptaszkiewicz

 

Plan uchylił w całości ustalenia planu nr 179

Uchwała o przystąpieniu – Nr XIII/227/2015 z 24.11.2015 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 26/2015 z  18.12.2015 r.

Opinia MKUA – nr 1/2016 z 16.03.2016 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 6.06.2016 do 4.07.2016 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 11/2016 z 27.05.2016 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XXII/424/2016 z 25.10.2016 r.

Wojewoda Śląski wydał do uchwały rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IFIII.4131.1.124.2016 z 2.12.2016 roku, w którym stwierdził nieważność uchwały w części określonej w:

- § 4 pkt 1 lit. c i lit. d,

- § 5 pkt 4 lit. b, 

- § 5 pkt 5.

Wobec nie wniesienia przez Gminę Bielsko-Biała wobec rozstrzygnięcia skargi
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ww. zapisy uchwały przestały obowiązywać z dniem 5.01.2017 roku

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

190

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w obszarze położonym pomiędzy rzeką Wapienicą, północną granicą miasta, ulicami Hodowców i Bohaterów Monte Cassino, mająca na celu weryfikację ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej

Pow.76,27 ha

Małgorzata Tyrlik

 

Zmiana dotyczy planu nr 51  

Uchwała o przystąpieniu – Nr XIV/245/2015 z 22.12.2015 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej,

Nr 2/2016 z  22.01.2016 r.

Opinia MKUA – Nr 10/2016 z 25.05.2016 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.08.2016 do 15.09.2016 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 17/2016 z 19.08.2016 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XXIII/438/2016 z 29.11.2016 r. 

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6481 z  6.12.2016 r.

Wojewoda Śląski wydał w dniu 4.01.2017 roku rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IFIII.4131.1.145.2016, w którym stwierdził nieważność uchwały.

W ustawowym terminie, czyli do dnia 4.02.2017 roku nie została złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, co oznacza, że uchwała przestała obowiązywać.
Ponowne uchwalenie – uchwała Nr XXVI/497/2017 z 28.02.2017 r.

Ogłoszenie (po ponownym uchwaleniu) – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 1579, z 8.03.2017 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

191

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cieszyńskiej, Kopernika, Czystej

Pow. 1,81 ha

Jacek Zawiła

 

Plan zmienia część ustaleń planu nr 114

Uchwała o przystąpieniu – Nr XVII/325/2016 z 26.04.2016 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej, Nr 10/2016 z 13.05.2016 r.

Opinia MKUA – nr 16/2016 z 21.12.2016 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 11.08.2017 r. do 1.09.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej Nr 16/2017 z 4.08.2017 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XXXIV/641/2017 z 31.10.2017 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6057 z 10.11.2017 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

194

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Bystrzańskiej i Fabrycznej

Pow. 0,5 ha

Anna Kliś

Plan uchylił jednostkę planu 131_UZ-01

Uchwała o przystąpieniu – NR XX/382/2016
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej, Nr 19/2016 z 16.09.2016 r.

Opinia MKUA – Nr 1/2017 z 31.03.2017

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 11.09.2017 r. do 9.10.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej Nr 18/2017 z 1.09.2017 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XXXV/695/2017 z 21.11.2017 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6398 z 30.11.2017 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

195

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej

Pow.

Dominik Gawlas

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXVIII/548/2017 z 25.04.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 10/2017 z 12.05.2017 r.

Opinia MKUA – Nr 3/2018 z 20.02.2018 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 9.07.2018 d0 30.07.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 13/2018 z 22.06.2018 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XLV/896/2018 z 25.10.2018 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 6943, z 7.11.2018 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

196

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Hałcnów przy ulicy Wyzwolenia, w rejonie ulicy Siostry Małgorzaty Szewczyk

Pow.0,24 ha

Małgorzata Tyrlik

 

Plan uchylił jednostkę planu 1-30MN,UH i część 1-29 ZP

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXI/399/2016 z 27.09.2016 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 21/2016 z 14.10.2016 r.

Opinia MKUA – nr 17/2016 z 21.12.2016 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 10.03.2017 r. do 30.03.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 00/2017 z 3.03.2017 roku

Uchwalenie – uchwała Nr XXIX/563/2017 z 23.05.2017 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3376 z  2.06.2017 r
1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

197

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Ametystowej i ul. Czeremchowej, w obrębie Hałcnów

Pow. 0,97 ha

Andrzej Ptaszkiewicz

 

Plan zmienia część ustaleń planów nr  88 i 139

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXII/423/2016 z 25.10.2016 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej, Nr 24/2016 z 25.11.2016 r.

Opinia MKUA – Nr 2/2017 z 31.03.2017 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.08.2017 r. do 21.08.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej, Nr 14/2017 z 7.07.2017 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XXXIV/640/2017 z 31.10.2017 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6056 z 10.11.2017 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

198

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wyzwolenia, ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej (uchwała Nr XXI/586/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 2008 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl. Nr 90, poz. 1904 z dnia 16 maja 2008 r.)

Pow. 8,23 ha

Andrzej Ptaszkiewicz

Zmiana dotyczy części ustaleń planu nr 115

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXII/425/2016 z 25.10.2016 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej, Nr 24/2016 z 25.11.2016 r.

Opinia MKUA – Nr 3/2017 z 31.03.2017 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.08.2017 r. do 21.08.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej, Nr 14/2017 z 7.07.2017 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XXXIV/639/2017 z 31.10.2017 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6055 z 10.11.2017 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

199

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w zakresie przemysłu i rzemiosła
w Bielsku-Białej Wapienicy przy ulicy Bohaterów Monte Cassino

Pow.

Magdalena Marek

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXVII/525/2017 z 21.03.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2017 z 14.04.2017 r.

Opinia MKUA – na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 14.08.2020 do 3.09.2020 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 16/2020 z 7.08.2020 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XXIII/598/2020 z 20.10.2020 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7488 z 28.10.2020 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa

7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

200

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zachodniej części Bielska-Białej  w rejonie potoku Rudawka oraz na zachód od ul. Grawerskiej (nowa nazwa planu od dnia 25.04.2017 r.)

Pow. 24,5
Anna Kliś

 Uchwała o przystąpieniu – Nr XXVII/526/2017 z 21.03.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2017 z 14.04.2017 r.

Uchylenie uchwały i ponowne przystąpienie – uchwała Nr XXVIII/549/2017 z 25.04.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 11/2017 z 26.05.2017 r.

Opinia MKUA – Nr 6/2017 z 15.09.2017 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.12.2017 r. do 21.12.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 24/2017 z 24.11.2017 r

Projekt został skierowany do Rady Miejskiej, jednak zdjęto go z porządku obrad sesji i zwrócono do Prezydenta Miasta.

Projekt został podzielony na dwie części (etapy).

Wyłożenie do publicznego wglądu Etapu I – od 9.02.2018 do 1.03.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 3/2018 z 2.02.2018 r.

Uchwalenie Etapu I – uchwała Nr XLI/820/2018 z 22.05.2018 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. . poz. 3548 z 01.06.2018 r

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

201

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej

Pow. 15,7 ha

Magdalena Marek
Anna Kliś

Zmiana dotyczy części ustaleń planu nr 118

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXI/586/2017 z 20.06.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 14/2017 z 7.07.2017 r.

Opinia MKUA – Nr 7/2017 z 15.09.2017 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 17.11.2017 r. do 7.12.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 23/2017 z 10.11.2017 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XXXVII/725/2018 z 23.01.2018 r

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 601 z 30.01.2018 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

202 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko w rejonie ulicy Żniwnej

Pow. 15,7 ha

Małgorzata Tyrlik

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXII/611/2017 z 29.08.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2017 z 15.09.2017 r.

Opinia MKUA – Nr 2/2018 z 20.02.2018 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu  – od 18.05.2018 do 8.06.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 10/2018 z 11.05.2018 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS

203 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko na południe od skrzyżowania ulicy Jana Sobieskiego z ulicą Dożynkową

Pow. 0,68 ha

Małgorzata Tyrlik

 Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXII/612/2017 z 29.08.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2017 z 15.09.2017 r.

Opinia MKUA – Nr 1/2018 z 20.02.2018 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 18.05.2018 do 8.06.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 10/2018 z 11.05.2018 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XLIII/868/2018 z 28.08.2018 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 5385, z 5.09.2018 r.

Wojewoda Śląski wydał w dniu 1.10.2018 roku rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr IFIII.4131.1.75.2018, w którym stwierdził nieważność uchwały w następujących zapisach:

a) §4 pkt 2 lit.a,

b) §4 pkt 2 lit.e,

c) §4 pkt 2 lit.f.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

204 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Kamienica, pomiędzy cmentarzem komunalnym, cmentarzem parafialnym i ulicą Karpacką

Pow. 0,84 ha

Anna Kliś/Magdalena Marek

 

Plan zmienia część ustaleń planu 118

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXII/613/2017 z 29.08.2017 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2017 z 15.09.2017 r.

Opinia MKUA – Nr 9/2018 z 6.09.2018 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 5.10.2018 r. do 25.10.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 20/2018 z 28.09.2018 r.

Uchwalenie – uchwała Nr IV/36/2019 z 22.01.2019 r.

Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 832, z 31.01.2019 r.

 

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna

  205

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny północnego stoku góry Łysej położone pomiędzy drogą ekspresową S-69, ulicami Górską, Wczasową, Prostą oraz granicą Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, mająca na celu weryfikację ustaleń dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

 pow.

Beata Jaromin-Kapusta

 

zmiana dotyczy planu nr 129

 

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVII/724/2018. z 23.01.2018 r.

Uchwała uchylona uchwałą Nr XXXVIII/753/2018 z 27.02.2018 r., która jest jednocześnie nową uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 6/2018 z 16.03.2018 r.

Opinia MKUA – Nr 7/2018 z 28.05.2018 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 27.08.2018 r. do 17.09.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 17/2018 z 17.08.2018 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XLVI/905/2018 z 14.11.2018 r.

Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 7277, z 20.11.2018 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa
7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna
206   

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Biwakowej

pow. 0,54 ha

Magdalena Marek

 

Uchwała o przystąpieniu – XXXVIII/751/2018 z 27.02.2018 r.
Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 6/2018 z 16.03.2018 r.

Opinia MKUA – Nr 4/2018 z 28.05.2018 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu – od 27.07.2018 r. do 16.08.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 15/2018 z 20.07.2018 r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 24.05.2019 do 13.06.2019 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 10/2019 z 17.05.2019 r.

Uchwalenie – uchwała Nr XII/255/2019 z 22.10.2019 r.

Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 7232 z 31.10.2019 r.

1. Ekofizjografia
2. Uchwała o przystąpieniu
3. Uzgodnienia z RDOŚ i PPIS
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Opinie RDOŚ i PPIS
6. Uchwała końcowa

7. Podsumowanie
8. Uzasadnienie
9. Karta informacyjna
207

Zmiana uchwały Nr V/83/2007 z dnia 20.02.2007 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w zakresie wytwórczości  i usług dla terenu obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Międzyrzecką, Bohaterów Monte Cassino i granicą miasta oraz oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej

pow. 5,28

Małgorzata Tyrlik
Anna Kliś

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIII/865/2018 z 28.08.2018 r.

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2018 z 14.09.2018 r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 12.11.2019 do 2.12.2019

Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr