044 Mpzp - mieszkalnictwo - Wspólna,Matowa

 044 Mpzp - mieszkalnictwo - Wspólna,Matowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Straconka, pomiędzy ulicami Wspólną i Matową zmieniający:

•  miejscowy plan ogólny zagospodarowania
    przestrzennego Bielska Białej

•  miejscowy szczegółowy plan zagospodarowania
    przestrzennego terenów budownictwa
    jednorodzinnego osiedla „Złoty Potok” w Bielsku-Białej

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik graficzny do uchwały - rysunek planu w skali 1:1000