041 Mpzp - usługi i mieszkalnictwo - Poligonowa, Biblioteczna

 

 041 Mpzp - usługi i mieszkalnictwo - Poligonowa, Biblioteczna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i mieszkalnictwa obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Stare Bielsko pomiędzy węzłem ulic Warszawskiej i Bohaterów Monte Cassino oraz ulicami Poligonową i Biblioteczną, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej.

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik graficzny do uchwały - rysunek planu w skali 1:2000