037 Mpzp - handel i usługi - cmentarz ewangelicki, Krakowska

 

 037 Mpzp - handel i usługi - cmentarz ewangelicki, Krakowska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta w zakresie usług handlu i usług związanych z obsługą podróżnych – zmieniającego miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej dla terenu w rejonie cmentarza ewangelickiego przy ul.Krakowskiej obejmującego w całości  lub części działki nr pgr: 5302/4, 3548/20, 3563/2, 3563/4, 3563/5, 3563/6, 4671/1, 4672, 3559, 3560/1, 3560/2, 3561, 3550/1, pb278, 3557/5 położone w gminie katastralnej Lipnik

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik graficzny do uchwały - rysunek planu w skali 1:1000.