170 Mpzp - stok Dębowca, Karpacka

170 Mpzp - stok Dębowca, Karpacka

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na stoku Dębowca, w rejonie ul. Karpackiej

 

Zobacz uchwałę z załącznikami