120 Mpzp - mieszkalnictwo - Lipnicka, Tkaczy, Wiosenna, Świerkowa

120 Mpzp - mieszkalnictwo -
Lipnicka, Tkaczy, Wiosenna, Świerkowa

 

Miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa obejmującego tereny położone w obrębie Lipnik w rejonie ulic: Lipnickiej, Tkaczy, Wiosennej, Świerkowej.

  

Zobacz uchwałę - tekst planu 

Zobacz załącznik graficzny nr 1 –   rysunek planu w skali 1:2000;

Zobacz załącznik graficzny nr 1a –  wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym;

Zobacz załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.