118 Mpzp - Jeżynowa Dolina

118 Mpzp - Jeżynowa Dolina

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami : Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy  w rejonie ul. Rucianej, ulicą Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej.  

  

Zobacz uchwałę - tekst planu 

Zobacz załącznik graficzny nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000

Zobacz załącznik graficzny nr 1a - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym;

Zobacz załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

Zobacz załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

 

!!!Ustalenia tego planu zostały częściowo zmienione przez ustalenia planu nr 156 !!!