113 Mpzp - mieszkalnictwo i usługi - Światopełka

 113 Mpzp - mieszkalnictwo i usługi - Światopełka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego tereny położone w gminie katastralnej Jaworze, w rejonie ulicy Światopełka

 

Zobacz uchwałę - tekst planu 

Zobacz załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000,

Zobacz załącznik nr 1a - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Bielska-Białej z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym

Zobacz załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu.

Zobacz załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.