110 Mpzp - wytwórczość i usługi - Międzyrzecka, Bohaterów Monte Cassino

 110 Mpzp - wytwórczość i usługi - Międzyrzecka, Bohaterów Monte Cassino

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości usług dla terenu obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Miedzyrzecką, Bohaterów Monte Cassino i granicą miasta oraz oczyszczalnią ścieków w Bielsku-Białej.

  

Zobacz uchwałę - tekst planu

Zobacz załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000,

Zobacz załącznik nr 1a - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Bielska-Białej z oznaczeniem granic obszaru objętego planem w skali 1: 10 000.

Zobacz załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

 

!!!Część ustaleń planu została zmieniona przez plan nr 130!!!