100 Mpzp - usługi sportu i oświaty - Broniewskiego, Rychlińskiego

 100 Mpzp - usługi sportu i oświaty - Broniewskiego, Rychlińskiego

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług sportu oraz usług oświaty, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Lipnik przy ul. Broniewskiego oraz ul. Rychlińskiego.

 

Zobacz uchwałę - tekst planu

Zobacz załącznik graficzny nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000,

Zobacz załącznik graficzny nr 1a – wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym,

Zobacz załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

 

!!!Część ustaleń planu została zmieniona przez plan nr 167!!!