097 Mpzp - zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Sarni Stok"

097 Mpzp - zespół przyrodniczo-krajobrazowy
"Sarni Stok"

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA ZESPOŁU PRZYRODNICZO – KRAJOBRAZOWEGO „SARNI STOK”

 

Zobacz uchwałę - tekst planu

Zobacz załącznik graficzny nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000

Zobacz załącznik graficzny nr 1a - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczonym obszarem opracowania w skali 1:10000

Zobacz załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.