092 Mpzp - usługi sportu - Widok i Kamienicka

 092 Mpzp - usługi sportu -
Widok i Kamienicka

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług sportu, obejmujący teren położony w gminie katastralnej Żywieckie Przedmieście w rejonie ulic Widok i Kamienickiej

 

Zobacz uchwałę - tekst planu

Zobacz załącznik graficzny nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000,

Zobacz załącznik graficzny nr 1a – wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym,

Zobacz załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.