090 Mpzp - węzeł AUCHAN S1

 090 Mpzp - węzeł AUCHAN S1

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla węzła na trasie przebiegu drogi krajowej S1, pomiędzy ulicami Klubową i Międzyrzecką oraz ulicy zbiorczej obsługującej strefę wytwórczości i usług

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik graficzny nr 1 -  Rysunek planu w skali 1:2000.

Zobacz załącznik nr 1a - Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Bielska-Białej z oznaczeniem granic obszaru objętego planem w skali 1: 10000.

Zobacz załącznik nr 2 -   Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,

Zobacz załącznik nr 3 -   Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu  infrastruktury technicznej.