066 Mpzp - usługi rekreacji - Cieszyńska i Dębowiec

066 Mpzp - usługi rekreacji -
Cieszyńska i Dębowiec

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług rekreacji, obejmujący teren położony w Wapienicy w rejonie rzeki Wapienica, pomiędzy ulicami: Cieszyńską i Dębowiec. 

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik nr 1 – Rysunek planu w skali 1 : 2000.

Zobacz załącznik nr 2 – Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Bielska – Białej z oznaczeniem granic obszaru objętego planem w skali 1 : 10000.

Zobacz załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

Zobacz załącznik nr 4 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

 

!!!Część ustaleń tego planu została zastąpiona ustaleniami planów nr 61 i nr 142!!!