062 Mpzp - mieszkalnictwo - Wróblowicka

 

 

 062 Mpzp - mieszkalnictwo - Wróblowicka

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa w Lipniku, obejmujący teren w rejonie na północ od ulicy Wróblowickiej do granicy miasta.

 

 

Zobacz uchwałę - tekst planu

Zobacz załącznik nr 1 - Rysunek planu w skali 1:2000.

Zobacz załącznik nr 2 - Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Bielska-Białej z oznaczeniem granic obszaru objętego planem w skali 1: 10000.

Zobacz załącznik nr  3 - Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.