058 Mpzp - mieszkalnictwo - Gościnna, Młodzieżowa

058 Mpzp - mieszkalnictwo - Gościnna, Młodzieżowa

 

Miejscowy    plan    zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa
w Kamienicy - w rejonie ulicy Gościnnej i Młodzieżowej, pomiędzy potokami bez nazwy zmieniającego miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

 

Zobacz uchwałę - tekst planu

Zobacz załącznik graficzny nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000

Zobacz załącznik graficzny nr 1a - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym;

Zobacz załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

Zobacz załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.