022 Mpzp - usługi handlu, gastronomii i stacji paliw - Stawowa i Cieszyńska

 022 Mpzp - usługi handlu, gastronomii
i stacji paliw -
Stawowa i Cieszyńska

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie  usług handlu, gastronomii, obsługi samochodów oraz stacji paliw w Aleksandrowicach, przy ulicy Stawowej  i Cieszyńskiej zmieniającego miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

 

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik do uchwały - rysunek planu w skali 1:1000

023 Mpzp - cmentarz dla parafii Św. Brata Alberta - tory kolejowe, ulica Rzemieślnicza

 023 Mpzp- cmentarz dla parafii
Św. Brata Alberta -
tory kolejowe, ulica Rzemieślnicza

 

Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej w zakresie cmentarza dla parafii Św. Brata Alberta, obejmujący teren na południe od torów kolejowych, ograniczony od wschodu ulicą Rzemieślniczą, od zachodu granicą zakładu „Befama”

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik graficzny do uchwały - rysunki planu w skali 1:2000:

plansza podstawowa

plansza uzbrojenia

 

 

055 Mpzp - mieszkalnictwo - Tkaczy, Miedziana, Rycerska

 055 Mpzp - mieszkalnictwo - Tkaczy, Miedziana, Rycerska

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Lipnik, w rejonie ulic Tkaczy, Miedzianej i Rycerskiej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej.

 

Zobacz uchwałę - tekst planu

Zobacz załącznik do uchwały - rysunek planu w skali 1:2000

 

!!!Plan częściowo uchylony przez plan 120!!!

 

 

 

 

053 Mpzp - wytwórczość i usługi - Międzyrzecka, Monte Cassino

 

 053 Mpzp - wytwórczość i usługi - Międzyrzecka, Monte Cassino

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie  wytwórczości i usług dla terenu obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Międzyrzecką, Bohaterów Monte Cassino i granicą miasta oraz oczyszczalni ścieków

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik nr 1 -    Rysunek planu w skali 1:2000.

Zobacz załącznik nr 1a -  Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Bielska-Białej z oznaczeniem granic obszaru objętego planem w skali 1: 10000.

Zobacz załącznik nr 2 -    Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu.

Zobacz załącznik nr 3 -    Rozstrzygnięcia  o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresie infrastruktury technicznej. 

 

!!!Część ustaleń planu została zmieniona przez plany nr 110, 130, 150!!!

057 Mpzp - mieszkalnictwo - Polna, Ks. Brzóski, Kasztelańska

 

 057 Mpzp - mieszkalnictwo -
Polna, Ks. Brzóski, Kasztelańska

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie mieszkalnictwa w Lipniku, obejmujący teren położony pomiędzy ulicami Polną, Ks.S.Brzóski i Kasztelańską,w rejonie ulic Odrzańskiej, Żeleńskiego i Leśnej.

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik nr 1 - Rysunek planu w skali 1:2000;

Zobacz załącznik nr 1a - Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Bielska-Białej  oznaczeniem granic obszaru objętego planem w skali 1: 10000.

Zobacz załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu.

Zobacz załącznik nr 3 - Informacje o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.