164 Mpzp Jeździecka

Uchwała Nr XXXII/796/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

 

z dnia 25 czerwca 2013 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony po wschodniej stronie drogi ekspresowej S69, 
w rejonie ulicy Jeździeckiej
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami), oraz art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. poz. 647 z 2012 r., z późniejszymi zmianami), 

 

Rada Miejska 
uchwala:
 

 

§ 1. 

Prezydent Miasta przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony po wschodniej stronie drogi ekspresowej S69, w rejonie ulicy Jeździeckiej, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały w skali 1:10000. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zobacz załącznik do uchwały