161 Mpzp - Witosa, Saska, Serdeczna

UCHWAŁA NR XXIX/725/2013
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia 26 marca 2013 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Witosa, Saskiej, Serdecznej, Księżycowej, Porąbki, Wyzwolenia, Suchy Potok, Krzemionki.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami), oraz art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. poz. 647 z 2012 r.),

 

Rada Miejska

u c h w a l a:

§ 1. 

Prezydent Miasta przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Witosa, Saskiej, Serdecznej, Księżycowej, Porąbki, Wyzwolenia, Suchy Potok, Krzemionki, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 w skali 1 : 10 000.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zobacz załącznik do uchwały