214 Mpzp Jaskrowa, Międzyrzecka i Lajkonika.

UCHWAŁA NR VII/87/2019
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Jaskrowej, Międzyrzeckiej i Lajkonika.

 

Na    podstawie    art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy    z dnia    8 marca     1990 roku     o samorządzie     gminnym (j.t. Dz. U. z 2019  roku,  poz. 506),  art. 3 ust. 1,  art. 14 ust. 1,  2,  4,  ustawy  z dnia  27 marca  2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945, z późn. zm.),

 

Rada Miejska
u c h w a l a

 

  1. Prezydent Miasta przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Jaskrowej, Międzyrzeckiej i Lajkonika, w obszarze oznaczonym na załączniku graficznym w skali 1: 5000.

  2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                  Janusz Okrzesik