158 Mpzp-potok Kamienicki, Andersa, Gościnna

UCHWAŁA NR XX/524/2012

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie potoku Kamienickiego II, między al. Gen. Władysława Andersa i ul. Gościnną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami), oraz art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska

u c h w a l a

 

§ 1.

Prezydent Miasta przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie potoku Kamienickiego II, między al. Gen. Władysława Andersa i ul. Gościnną, zgodnie z załącznikiem graficznym w skali 1 : 10 000.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

Zobacz załącznik do uchwały