155 Mpzp - Partyzantów, Leszczyńska

UCHWAŁA NR XVIII/464/2012
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w sąsiedztwie bulwarów rzeki Białej, w rejonie ulic Partyzantów i Leszczyńskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami), oraz art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami).


Rada Miejska
u c h w a l a

 

§ 1.

Prezydent Miasta przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w sąsiedztwie bulwarów rzeki Białej, w rejonie ulic Partyzantów i Leszczyńskiej – zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały w skali 1 : 10 000.
 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Zobacz załącznik do uchwały