224 Mpzp Cieszyńska i Światopełka

Uchwała Nr XLIV/883/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Cieszyńskiej i Światopełka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994, z późn. zm.), art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2, 4, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073, z późn. zm.),

Rada Miejska
u c h w a l a

1. Prezydent Miasta przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Cieszyńskiej i Światopełka, w obszarze oznaczonym na załączniku graficznym w skali 1:10000.

2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.