222 mpzp Karpacka Jeżynowa

UCHWAŁA  NR XLIII/866/2018

RADY MIEJSKIEJ  W BIELSKU-BIAŁEJ 

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Karpackiej i Jeżynowej

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy         z dnia     8 marca     1990 roku     o samorządzie   gminnym j.t.  Dz. U. z 2018 roku,  poz. 994,  z późn.  zm .),  art. 3 ust. I ,  art. 14 ust. I ,  2.  4,  ustawy  z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym j.t. Dz. U. z 20 17 roku, poz.  I 073, z późn. zm.),

 

Rada Miejska

u c h w a l a

 

1. Prezydent Miasta przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Karpackiej i Jeżynowej, w obszarach oznaczonych na załączniku graficznym w skali 1:0000.

2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .