145 - zm.mpzp, dot. inwestycji celu publ. z zakresu łączności publ.

UCHWAŁA NR LXII/1433/2010

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, dotyczącej inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publiczne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), oraz art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 4, art. 27, art. 33 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675),


Rada Miejska

uchwala

§ 1.


1. Prezydent Miasta przystąpi do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, dotyczącej inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

2. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w ust. 1, obejmują tereny oznaczone na załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 PLAN UCHYLONY

  uchwała Nr XXXII/797/2013 z 25.06.2013 r.