220 Mpzp Gościnna, Kolista

Uchwała Nr XLII/849/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kamienica na południe od ulicy Gościnnej, w rejonie ulicy Kolistej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.),

Rada Miejska
u c h w a l a

1. Prezydent Miasta przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kamienica, na południe od ulicy Gościnnej w rejonie ulicy Kolistej, zgodnie z załącznikiem graficznym w skali 1:10000.

2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.