211 Mpzp Polna

Uchwała Nr XL/801/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 17 kwietnia 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Lipniku w rejonie ulicy Polnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn.zm.), art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, z późn. zm.),

Rada Miejska
uchwala

1. Prezydent Miasta przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Lipniku w rejonie ulicy Polnej, zgodnie z załącznikiem graficznym w skali 1:10 000.

2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.