213 Mpzp Wyzwolenia, Księży Las, Agronowmówka

Uchwała Nr XXXIX/770/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wyzwolenia, Księży Las, Agronomówka, Józefa Braka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2, 4, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, z późn. zm.),

Rada Miejska
u c h w a l a

  1. Prezydent Miasta przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wyzwolenia, Księży Las, Agronomówka, Józefa Braka, zgodnie z załącznikiem graficznym w skali 1: 5 000.
  2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej                                     
     Ryszard Batycki