212 Mpzp Relaksowa

 

UCHWAŁA  NR XXXIX/771/2018
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia 20 marca 20 18 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Relaksowej.

 

 

Na     podstawie     art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy      z dnia      8 marca      1990 roku      o samorządzie      gm innym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875, z późn. zm.), art. 3 ust. 1 ,  art. 14 ust. 1,  2, 4,  ustawy  z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. I 073, z późn. zm.),

 

Rada Miejska
u c h w a ł a

 

  • 1. Prezydent Miasta przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Relaksowej, w obszarze oznaczonym na załączniku graficznym  w skali 1:10000.
  • 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.