136 Mpzp - tereny zieleni w B-B

UCHWAŁA NR XLIII/1018/2009

RADY MIEJSKIEJ W  BIELSKU-BIAŁEJ

Z DNIA 2 CZERWCA 2009 ROKU

 

w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego, którego celem jest wprowadzenie zakazu zabudowy dla wskazanych terenów zieleni w Bielsku-Białej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (jednolity  tekst  Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142  poz.  1591,  z  późniejszymi zmianami), oraz art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z  2003 r. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami).

 

Rada Miejska

u c h w a l a

 

§ 1

 

1.Prezydent    Miasta    przystąpi     do    sporządzenia        miejscowego planu zagospodarowania    przestrzennego,    którego    celem    jest wprowadzenie    zakazu zabudowy dla wskazanych terenów zieleni w Bielsku-Białej – zgodnie z załącznikiem graficznym w skali 1 : 25000.

2.  Przez  wprowadzenie  zakazu  zabudowy  rozumie  się  w  szczególności ustalenie zakazu lokalizacji nowych budynków.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała uchylona

UCHWAŁA NR XXIV/625/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.