203 Mpzp-Sobieskiego, Dozynkowa

Uchwała Nr XXXII/612/2017
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko na południe od skrzyżowania ulicy Jana Sobieskiego z ulicą Dożynkową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst  Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

Rada Miejska
u c h w a l a

§1. 

Prezydent Miasta przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko na południe od skrzyżowania ulicy Jana Sobieskiego z ulicą Dożynkową, zgodnie z załącznikiem graficznym w skali 1:5000.

§2.

 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki