202 Mpzp-Stare Bielsko, Zniwna

Uchwała Nr XXXII/611/2017
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko w rejonie ulicy Żniwnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst  Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

 

Rada Miejska
 u c h w a l a

§1.

Prezydent Miasta przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko w rejonie ulicy Żniwnej, zgodnie z załącznikiem graficznym w skali 1:5000.

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  •  

     

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki