201 Mpzp Karpacka_Skarpowa

Uchwała Nr XXXI/586/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 20 czerwca 2017 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej

 

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2, 4, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska
u c h w a l a

§ 1. 

Prezydent Miasta przystąpi do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej (uchwała Nr VIII/168/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 7 czerwca 2011 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl. nr 169 poz. 3139 z dnia 5 sierpnia 2011 r.), w obszarze oznaczonym na załączniku graficznym.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Klimaszewski