200 Mpzp zakaz zabudowy,tereny zieleni

Uchwała Nr XXVIII/549/2017
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zachodniej części Bielska-Białej
– w rejonie potoku Rudawka oraz na zachód od ul. Grawerskiej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2, 4, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 z późniejszymi zmianami),

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

  • § 1.Prezydent Miasta przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zachodniej części Bielska-Białej – w rejonie potoku Rudawka oraz na zachód od ul. Grawerskiej, zgodnie z załącznikiem graficznym przedstawiającym granice obszaru objętego projektem planu.

  • § 2.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

  • §3. Traci moc Uchwała Nr XXVII/526/2017 z dnia 21 marca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy, w celu ochrony terenów zieleni w zachodniej części Bielska-Białej.

  • §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.