134 Mpzp - Śródmieście

UCHWAŁA  NR XLIII/1019/2009

RADY MIEJSKIEJ  W  BIELSKU - BIAŁEJ

Z DNIA 2 CZERWCA 2009 ROKUw    sprawie    przystąpienia    do    sporządzenia    miejscowego    planu    zagospodarowania przestrzennego   dla   obszaru     śródmieścia   położonego   na   zachód   od   rzeki   Białej do terenów kolejowych.Na    podstawie    art.    18    ust.    2    pkt.    5    ustawy    z    dnia    8    marca    1990    roku o  samorządzie  gminnym  (jednolity    tekst    Dz.  U.  z    2001  r.  Nr  142  poz.  1591,  z późniejszymi zmianami), oraz art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U.  z  2003  roku  Nr  80,  poz. 717, z późniejszymi zmianami)

 

 

Rada Miejska

u c h w a l a

 

 

§ 1

 

Prezydent   Miasta   przystąpi   do   sporządzenia   miejscowego   planu   zagospodarowania przestrzennego   dla   obszaru    śródmieścia    położonego   na   zachód   od   rzeki   Białej do terenów kolejowych – zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały w skali 1 : 10 000.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§  3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zobacz załącznik graficzny do uchwały 

 

135 Mpzp - 3 Maja, Piastowska, Wyspiańskiego

UCHWAŁA  NR XLIII/1017/2009

RADY MIEJSKIEJ  W  BIELSKU - BIAŁEJ

Z DNIA  2 CZERWCA 2009 ROKU

 

w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  dla  obszaru  położonego  pomiędzy  ulicami:  3  Maja,  Piastowską, Wyspiańskiego, Sobieskiego oraz Nad Niprem

 


Na   podstawie   art.   18   ust.   2   pkt.   5   ustawy   z   dnia    8   marca 1990   roku o  samorządzie  gminnym  (jednolity    tekst    Dz.  U.  z    2001  r.  Nr  142  poz.  1591,  z późniejszymi zmianami), oraz art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

 

 

Rada Miejska

u c h w a l a

 

 

§ 1

 

Prezydent Miasta przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla  obszaru  położonego  pomiędzy  ulicami:  3  Maja,  Piastowską, Wyspiańskiego, Sobieskiego oraz Nad Niprem – zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały w skali 1 : 10 000.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§  3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zobacz załącznik graficzny do uchwały 

 

 

 

141 Mpzp - Czeladnicza, Królewska

UCHWAŁA NR LIX/1386/2010

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Komorowicach Śląskich przy północnej granicy miasta, w rejonie ulic Czeladniczej i Królewskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami), oraz art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami).

 

Rada Miejska

uchwala

 

§ 1.

Prezydent Miasta przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Komorowicach Śląskich przy północnej granicy miasta, w rejonie ulic Czeladniczej i Królewskiej - zgodnie z załącznikiem graficznym w skali 1:10 000.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik graficzny do uchwały o przystąpieniu.

 

136 Mpzp - tereny zieleni w B-B

UCHWAŁA NR XLIII/1018/2009

RADY MIEJSKIEJ W  BIELSKU-BIAŁEJ

Z DNIA 2 CZERWCA 2009 ROKU

 

w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego, którego celem jest wprowadzenie zakazu zabudowy dla wskazanych terenów zieleni w Bielsku-Białej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (jednolity  tekst  Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142  poz.  1591,  z  późniejszymi zmianami), oraz art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z  2003 r. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami).

 

Rada Miejska

u c h w a l a

 

§ 1

 

1.Prezydent    Miasta    przystąpi     do    sporządzenia        miejscowego planu zagospodarowania    przestrzennego,    którego    celem    jest wprowadzenie    zakazu zabudowy dla wskazanych terenów zieleni w Bielsku-Białej – zgodnie z załącznikiem graficznym w skali 1 : 25000.

2.  Przez  wprowadzenie  zakazu  zabudowy  rozumie  się  w  szczególności ustalenie zakazu lokalizacji nowych budynków.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała uchylona

UCHWAŁA NR XXIV/625/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.

 

144 Mpzp - Tokarska, Lermontowa

UCHWAŁA NR LIX/1387/2010

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Tokarskiej, T.T.Jeża, M.Lermontowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami), oraz art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miejska


u c h w a l a

 

§ 1.

Prezydent Miasta przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Tokarskiej, T.T.Jeża, M.Lermontowa – zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały w skali 1:10000.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik graficzny do uchwały o przystąpieniu.